KINH NIỆM PHẬT A DI ĐÀ

sử dụng Phím Tắt mang đến Máy Nghe Nhạc :

Nghe Bài tiếp sau Nghe bài xích Phía Sau Space Mở/Dừng Lại


CÚNG HƯƠNG

Nguyện mang lòng tôn kính Gởi theo đám mây hương thơm Phưởng phất khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo Thề trọn đời giữ đạo Theo từ bỏ tánh có tác dụng lành bái pháp giới chúng sinh ước Phật từ bỏ gia hộ Tâm bồ Đề kiên cố Xa bể khổ nguồn mê Chóng trở lại bờ Giác ( Xá rồi hiểu tiếp bài bác kỳ nguyện )

TÁN THÁN PHẬT

Đấng Pháp vương vãi vô thượng tía cõi chẳng ai bởi Thầy dạy dỗ khắp trời người thân phụ lành chung bốn chủng loại Quy y tròn một niệm xong sạch nghiệp ba kỳ Xưng dương cùng tán thán Ức kiếp không thuộc tận

QUÁN TƯỞNG

Phật bọn chúng sinh tánh hay rỗng im Đạo thông cảm không thể nghĩ bàn Lưới đế châu ví đạo tràng Mười phương Phất bảo hào quang đãng sáng ngời Trước bảo toạ thân con ảnh hiện Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

Bạn đang xem: Kinh niệm phật a di đà

ĐẢNH LỄ

Chí trọng điểm đảnh lễ: Nam mô tận hỏng không, trở thành pháp giới, quá hiện nay vị lai, thập phương chư Phật, Tôn pháp, hiền lành Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo. ( 1 lạy ) Chí trung tâm đảnh lễ: Nam tế bào Ta Bà Giáo nhà Bổn Sư mê say Ca Mâu Ni Phật, Đương lại hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi người thương Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền người thương Tát, Hộ Pháp Chư Tôn tình nhân Tát, Linh tô Hội Thượng Phật nhân tình Tát. ( 1 lạy ) Chí trung khu đảnh lễ: Nam tế bào Tây phương rất lạc quả đât đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán thế Am người yêu Tát, Đại ráng Chí bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương bồ Tát, tịnh tâm Đại Hải Chúng người yêu Tát. ( 1 lạy ) Chúng bé xin chí thành Sám hối Xưa kia gây ra bao độc ác Đều bởi vô thỉ tham sảnh si vì chưng thân miệng ý phát sanh ra không còn thảy từ ni xin sám hối

TÁN LƯ HƯƠNG

Kim lư vừa bén chiên bọn Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương hiện nay thành mây báu kiết tường Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền Pháp thân toàn bộ hiện tiền chứng minh hương nguyện phước ngay tắp lự ban cho. Phái nam Mô mùi hương Vân Cái người tình Tát. ( 3 lần )

CHÚ ĐẠI BI

Thiên thủ thiên nhãn vô hổ thẹn đại bi trọng điểm đà la ni. Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da. Nam tế bào A rị da, Bà lô yết đế thước bát ra da, tình nhân đề tát đoả bà da, Ma ha tát đoả bà da, Ma ha ca lô ni ca da. Án, Tát bàn ra phát duệ, Số đát mãng cầu đát toả. Nam mô tất kiết lật đoả y mông a rị da, Bà lô yết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, Hê rị ma ha buôn bán đa sa mế, Tát bà a tha đậu du bằng, A thệ dựng, Tát bà tát nhiều na ma bà già, Ma phân phát đạt đậu, Đát điệt tha. Án a bà lô hê, Lô ca đế, Ca ra đế, Di hê rị, Ma ha nhân tình đề tát đoả, Tát bà tát bà, Ma ra ma ra, Ma hê ma hê rị đà dựng, Cu lô cu lô yết mông, Độ lô độ lô phát xà da đế, Ma ha phạt xà da đế, Đà ra đà ra, Địa rị ni, Thất Phật ra da, Dá ra dá ra. Mạ mạ phát ma ra, Mục đế lệ, Y hê y hê, Thất na thất na, A ra sâm Phật ra xá lợi, phân phát sa phạt sâm, Phật ra xá da, Hô lô hô lô ma ra, Hô lô hô lô hê rị, Ta ra ta ra, tất rị vớ rị, đánh rô đánh rô, bồ đề dạ người yêu đề dạ, nhân tình đà dạ bồ đà dạ, Di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì, Địa rị dung nhan ni na, bố dạ ma na, Ta bà ha. Tất đà dạ, Ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ, Ta bà ha. Tất đà du nghệ, Thất bàn ra dạ, Ta bà ha. Na ra cẩn trì, Ta bà ha. Ma ra na ra, Ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, Ta bà ha. Ta bà ma ha a vớ đà dạ, Ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, Ta bà ha. Cha đà ma yết vớ đà dạ, Ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn già ra dạ, Ta bà ha. Ma bà rị chiến thắng yết ra dạ, Ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da. Nam tế bào a rị da, bà lô kiết đế, Thước bàn ra dạ, Ta bà ha. ( 3 lần ) Án tất điện đô, Mạn đà ra, Bạt đà dạ, Ta bà ha.

NGHI THỨC TRÌ TỤNG

CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI

Án lam ( 7 lần )

CHƠN NGÔN TỊNH cha NGHIỆP:

Án, sa phạ, bà phạ, truật đà sa phạ, đạt mạ sa phạ, bà vạc truật độ hám. (3 lần)

CHƠN NGÔN PHỎ CÚNG DƯỜNG:

Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. ( 3 lần )

BÀI VĂN PHÁT NGUYỆN:

Nam mô Thập Phương hay Trụ Tam Bảo ( 3 lần )

Lạy đấn tam giới tôn Quy mạng mười phương Phật Nay nhỏ phát nguyện lớn Trì tụng kinh A Di Đà bên trên đền bốn ơn nặng nề Dưới cứu vãn khổ tam vật Nếu tất cả ai thấy nghe Đều phát tình nhân đề chổ chính giữa Khi mãn báo thân này sanh qua cõi cực La5d. Nam mô Bổn Sư mê say Ca Mâu Ni Phật ( 3 lần )

BÀI KỆ KHAI KINH

Phật pháp rộng lớn sâu hết sức nhiệm mầu Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm mong Nay con nghe thấy chăm trì tụng, Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu. Nam tế bào Liên Trì Hải Hội Phật, người yêu Tát Ma Ha Tát ( 3 lần )

PHẬT THUYẾT tởm A DI ĐÀ

( Hán dịch, bên Dao Tần Ngài Tam Tạng pháp môn sư Cưu Ma La Thập dịch )

1. KỲ VIÊN ĐẠI HỘI

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở chỗ vườn Kỳ Thọ, cấp cho Cô Độc nước Xá- Vệ, với một nghìn nhị trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội. Điều là bậc Đại A La Hán mọi fan điều thân quen biết, như là:

Trưởng lão Xá- Lợi- Phất, Đại Mục- Kiền- Liên, Đại Ca- Diếp, Ma- Ha Ca- Chiên- Diên, Ma- Ha Câu Hy- La, Ly- Bà- Đa, Châu- Lợi- Bàn- Đà- Già, Nan-Đà, A- Nan- Đà, La- Hầu- La, Kiều- Phạm- Ba- Đề, Tân Đầu- Lu- Phả- La- Đoạ, Ca- Lưu- Đà- Di, Ma-Ha Kiếp Tân Na, Bạc- Câu- La, A- Nâu- Lầu- Đà, hồ hết vị đại đệ tử như thế. Với hàng Đại người thương Tát, Văn- Thù- Sư- Lợi: Pháp- Vương- Tử, A- Dật- Đa nhân tình Tát, Càn- Đà- Ha- Đề bồ Tát, Thường- Thinh- Tấn tình nhân Tát, thuộc với các vị Đại bồ Tát như vậy và cùng với vô lượng chư Thiên như ông Thích- Đề- Hoàn- Nhơn..v..v… đại chúng cùng mang lại dự hội

2. Y BÁO CHÁNH BÁO

Bây gời Đức Phật bảo ngài Trưởng lão Xá- Lợi- Phất rằng: “ Từ phía trên qua phương tây quá mười muôn ức cõi Phật, có nhân loại tên là rất Lạc, trogn thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà bây giờ đương nói pháp.

3. Y BÁO TRANG NGHIÊM

Xá Lợi Phất ! Cõi đó vì chưng sao tên là cõi rất Lạc? bởi vì chúng sinh trong cõi đó không có bị hầu hết sự khổ, chỉ hưởng gần như điều vui, nên nước đó tên là cực Lạc.

Xá Lợi Phất! lại trong cõi rất Lạc gồm bảy từng bao lơn, bảy từng mành lưới, bảy từng hàng cây, đều bởi bốn chất báu bao bọc giáp vòng, chính vì thế nên nước đó tên là rất Lạc. Xá Lợi Phất! Lại vào cõi cực Lạc tất cả ao bởi bảy châu báu, trong ao đầy dẫn nước đủ tám công đức, đáy thuần sử dụng cát xoàn trải có tác dụng đất.

Vàng bạc, lưu ly, pha lê hiệp thành các thềm, con đường ở bốn bên ao; bên trên thềm đường bao gồm lầu gác cũng rất nhiều nghiêm sức bằng vàng, bạc, giữ ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não. Trong ao có hoa sen khủng như bánh xe: hoa nhan sắc xanh thời ánh sáng xanh, sắc đá quý thời ánh nắng vàng, sắc đỏ thời ánh nắng đỏ, sắc trắng thời tia nắng trắng, mầu nhiệm thơm tho vào sạch.

Xá Lợi Phất! Cõi nước rất Lạc thành công công đức trang nghiêm nhịn nhường ấy. Xá Lợi Phất! Lại rong cõi nước của Đức Phật đó, thường xuyên trỗi nhạc trời, đất bởi vàng ròng, hôm mai sáo trời rưới hoa trời mạn đà la.

Chúng sinh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm, rất nhiều lấy đãi hoa đựng phần nhiều hoa tốt đem cúng nhịn nhường mười muôn ức Đức Phật ở phương khác, mang lại giờ ăn liền về bên bổn quốc ăn cơm kết thúc đi khiếp hành.

Xá Lợi Phất! Cõi nước rất Lạc thành quả công đức trang nghiêm nhịn nhường ấy. Lài nữa, Xá Lợi Phất! Cõi đó thường có những tương tự chim mầu sắc đáng yêu là thường, nào chim Bạch hạc, Khổng tước, Anh- võ, Xá- lợi, Ca- lăng- tần- già, Cọng- mạng; nhữn giớng chim đó hôm sớm sáu thời kêu giờ hoà nhã.

tiếng chim đó diễn nói các pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất tình nhân đề phần, bát thánh đạo phần..v..v.. Bọn chúng sanh vào cõi kia nghe giờ chim xong thảy mọi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!

Xá- Lợi- Phất! Ông chớ cho rằng những tương tự chim đó thiệt là vì tội báo sanh ra. Vị sao? do cõi của Đức Phật đó không tồn tại ba con đường dữ. Xá- Lợi- Phất! Cõi của Đức Phật kia tên con đường dữ còn không tồn tại huống gì lại có sự thật. đều giống chim đó là vì Đức Phật A Di Đà muốn tạo cho tiếng pháp được tuyên lưu lại mà biến hoá tạo nên sự đấy thôi. Xá- Lợi- Phất! vào cõi nước của Đức Phật đó, gió nhẹ thổi động những hàng cây báu và hễ mành lưới báu, có tác dụng vang ra tiếng vi diệu, thí như trăm nghìn đồ vật nhạc đồng một thời gian hoà chung. Người nào nghe tiếng đó tự nhiên và thoải mái đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá- Lợi- Phất! Cõi nước của Đức Phật đó thành quả công đức trang ngiêm dương ấy.

4. CHÁNH BÁO VÔ LƯỢNG THÙ THẮNG

Xá- Lợi- Phất! vị trí ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó bởi vì sao hiệu là A Di Đà? Xá-Lợi- Phất! Đức Phật đó, hào quang quẻ sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương không biến thành chướng ngại chính vì như thế nên hiệu là A Di Đà.

Xá- Lợi- Phất! Đức Phật đó cùng nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô hạn a tăng kỳ kiếp, cần hiệu là A Di Đà.

Xá- Lợi- Phất! Đức Phật A Di Đà thành Phật nhẫn lại mang lại nay, đã có được mười kiếp. Xá- Lợi- Phất! Lại Đức Phật đó bao gồm vô lượng vô hạn Thanh Văn đệ tử hồ hết là bực A La Hán, chẳng cần ính đếm mà có thể biết được, hàng tình nhân Tát bọn chúng cũng đông như thế.

Xá- Lợi- Phất! Cõi nước của Đức Phật đó thành công công đức trang nghiêm nhịn nhường ấy. Xá- Lợi- Phất! Lại vào cõi cực Lạc, phần đông chúng sanh vãng sanh vào này đều là bực bất thối chuyển.

Trong đó có tương đối nhiều vị bực duy nhất sanh xẻ xứ, số đó cực kỳ đông, chẳng đề nghị tính đếm mà lại hết được, chỉ hoàn toàn có thể dùng số vô lượng vô bờ a – tăng – kỳ để nói thôi! Xá- Lợi- Phất! cùng sanh làm sao nghe đa số điều trên đây, buộc phải phải vạc nguyện mong sanh về nước đó.

Ví sao? bởi vì đặng cùng với những bậc Thượng thiện nhơn như vậy câu hội một chỗ.

5.NHƠN HẠNH VÃNG SANH

Xá- Lợi- Phất! Chẳng hoàn toàn có thể dùng tí chút thiện căn phước đức nhơn duyên cơ mà được sinh về cõi đó. Xá- Lợi- Phất! Nếu tất cả thiện nam giới tử, thiện nữ nhân nào nghe nói tiên phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc nhị ngày, hoặc tía ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạp loạn. Thời bạn đó mang lại lúc lâm phổ biến Đức Phật A Di Đà cùng hàng Thánh chúng hiện thân làm việc trước fan đó.

Xem thêm: Thuốc Ho Niệm Từ Am Hiếu Tử Xuyên Bối Tỳ Bà Cao ( Nin Jiom Pei Pa Koa)

Người đó lúc chết tâm thần không điên đảo, tức tốc được vãng sinh về cõi nước rất Lạc của Đức Phật A Di Đà. Xá- Lợi- Phất! Ta thấy gồm sự tiện ích ấy nên nói phần nhiều lời như thế. Nếu có chúng sinh nào, nghe đông đảo lời trên đó, cần phải phân phát nguyện sinh về cõi nước cực Lạc.

6. SÁU PHƯƠNG PHẬT ĐỒNG KHUYÊN TIN

Xá- Lợi- Phất! Như Ta từ bây giờ ngợi khen công đức công dụng chẳng thể nghĩ về bàn của Đức Phật A Di Đà, phương Đông cũng có đức A- Súc- Bệ- Phật, Tu- Di- tướng tá Phật, Đại- Tu- Di Phật, Tu- Di- quang đãng Phật, Diệu- Âm Phật; Hằng hà sa số hầu hết Đức Phật như thế đều nghỉ ngơi tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng lâu năm trùm mọi cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thật thà rằng: “ bọn chúng sanh những người phải buộc phải tin kinh: xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức duy nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! nhân loại phương Tây, có đức Vô Lượng- lâu Phật, Vô- Lượng- tướng mạo Phật, Vô- Lượng- Tràng Phật, Đại quang đãng Phật, Đại- Minh Phật, Bửu- tướng tá Phật, Tịnh- quang quẻ Phật. Hằng hà sa số hồ hết đức Phật như thế, rất nhiều ở trên nước mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng dài trùm mọi cõi tam thiên đại thiên mà lại nói lời thành thật rằng: “ bọn chúng sanh các ngươi phải phải tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tư Nghị Công Đức tốt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! trái đất phương Bắc, tất cả đức Diệm- Kiên- Phật, Tơi- Thắng- Âm- Phật, Nan- Trở Phật, Nhựt- sanh Phật, Võng- Minh Phật. Hằng hà sa số mọi đức Phật như thế, phần đông ở trên nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng lâu năm trùm kharwpcõi tam thiên đại thiên cơ mà nói lời thành thật rằng:“ bọn chúng sanh các ngươi phải cần tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tư Nghị Công Đức tuyệt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! trái đất phương dưới, có đức Sư- Tử Phật, Danh- Văn Phật, Danh- quang Phật, Đạt- Mạ Phật, Pháp- Tràng Phật, Trì- Pháp Phật, Hằng hà sa số hầu hết đức Phật như thế, phần đa ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng lâu năm trùm khắpcõi tam thiên đại thiên cơ mà nói lời thành thật rằng:“ bọn chúng sanh các ngươi phải phải tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tư Nghị Công Đức tuyệt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! nhân loại phương trên, bao gồm đức Phạm- Âm- Phật, Tú- Vương- Phật, Hương- Thượng- Phật, Hương- Quang- Phật, Đại- Diệm- Kiên Phật, Tạp- Sắc- Bửu- Hoa- Nghiêm- Thân Phật, Ta- La- Thọ- vương Phật, Bửu- Hoa Đức Phật, Kiến- Nhứt- Thiết- Nghĩa Phật, Như- Tu- Di- tô Phật. Hằng hà sa số phần lớn đức Phật như thế, phần nhiều ở trên nước mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm khắpcõi tam thiên đại thiên cơ mà nói lời thành thật rằng:“ bọn chúng sanh những ngươi phải bắt buộc tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức duy nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”. Xá- Lợi- Phất! khu vực ý của ông nghĩ cố kỉnh nào, ví sao thương hiệu là kinh: Nhứt- Thiết- Chư- Phật Sở Hộ Niệm?

Xá- Lợi- Phất! vì chưng nếu bao gồm thiện phái mạnh tử, thiện đàn bà nhân nào nghe ghê này nhưng mà thọ trì đó, cùng nghe thương hiệu của Đức Phật, thời các thiện phái nam tử thuộc thiện cô bé nhơn ấy đầy đủ được tất cả các ông phật hộ niệm, hồ hết được ko thối chuyển khu vực đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Xá- Lợi- Phất! cho nên những ông đều đề nghị tin dìm lời của Ta và của các đức Phật nói. Xá- Lợi- Phất! giả dụ có bạn đã phạt nguyện, hiện giờ phát nguyện, đã phát nguyện mong muốn sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà, thời những người dân ấy phần đa đặng không thối chuyển chỗ đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác; vị trí cõi nước kia, hoặc sẽ sanh về rồi, hoặc bây chừ sanh về, hoặc đã sanh về.

Xá- Lợi- Phất! mang đến nên các thiện phái nam tử, thiện người vợ nhân nếu bạn nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia.

7. THUYẾT kinh RẤT KHÓ

Xá- Lợi- Phất! Như Ta lúc này ngợi khen công đức thiết yếu nghĩ bàn của những đức Phật, những đức Phật này cũng ngợi khen công đức cấp thiết nghĩ bàn của Ta cơ mà nói lời này: “Đức phù hợp Ca Mâu Ni Phật hay làm cho được bài toán rất trở ngại hi hữu, rất có thể ở vào cõi Ta Bà đời ác năm món trược: kiếp trược, kiến trược, phiền trược, não trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, mà lại Ngài hội chứng được ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Ngài vì những chúng sinh nói kinh pháp mà tát cả trần thế khó tin này”.

Xá- Lợi- Phất! phải biết rằng Ta ngơi nghỉ trong đời ác ngũ trược thật hành vấn đề khó này: đặng thành bậc Vô Thượng Chánh Giác và vì toàn bộ thế gian nói kinh pháp nặng nề tin này, chính là rất khó! Đức Phật nói ghê này rồi, ngài Xá- Lợi- Phất cùng các vị Tỳ kheo, tất cả trong đời: Trời, Người, A- Tu- La, v..v… nghe lời của Đức Phật dạy, đều vui lòng tin nhận đảnh lễ Phật nhưng mà lui ra. Phật Nói kinh A Di Đà

A-Di- Đà Phật Tán:

Giáo chủ thế giới Tây phương là bậc Năng Nhơn của Tịnh độ; 48 nguyện độ bọn chúng sanh; Lời vạc nguyện thề hết sức sâu xa. Thượng Phẩm Thượng Sanh, Đồng đến BỬU LIÊN THÀNH.

1.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc nhân loại Di-Đà Hải-Hội, Vô-Lượng-Quang-Như Lai.

2.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc nhân loại Di-Đà Hải-Hội, Vô-Biên-Quang-Như Lai.

3.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc trái đất Di-Đà Hải-Hội, Vô-Ngại -Quang-Như Lai.

4 .- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc nhân loại Di-Đà Hải-Hội, Vô-Đối-Quang-Như Lai.

5.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Diệm-Vương -Quang-Như Lai. 6.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Thanh-Tịnh-Quang-Như Lai.

7.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Hoan-Hỉ -Quang-Như Lai.

8.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc nhân loại Di-Đà Hải-Hội, Trí-Huệ-Quang-Như Lai.

9.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc trái đất Di-Đà Hải-Hội, Nan-Tư -Quang-Như Lai.

10.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Bất-Đoạn-Quang-Như Lai.

11.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc trái đất Di-Đà Hải-Hội, Vô-Xưng-Quang-Như Lai.

12.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc quả đât Di-Đà Hải-Hội, Siêu-Nhựt-Nguyệt-Quang-Như Lai.

BÁT-NHÃ-BA-LA-MẬT-ĐA TÂM KINH

Khi Ngài tình nhân Tát tiệm Tự Tại người thương Tát thực hành nâng cao pháp chén bát Nhã bố la mật đa, Ngài soi thấy năm uẩn đệu không, buộc phải qua không còn thảy khổ ách. Này ông Xá Lợi Tử, sắc đẹp chẳng không giống gì Không, không chẳng không giống gì Sắc, Sắc chính là Không, Không chính là Sắc. Thụ, Tưởng, Hành, tức cũng gần như như thế. Náy ông Xá Lợi Tử, tướng tá “ không “ của hầu hết pháp ấy ko sinh không diệt, không dơ dáy không sạch, không thêm ko bớt.

Cho yêu cầu trong “ chân ko “ không tồn tại Sắc, không có Thụ, Tưởng, Hành, Thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý; không tồn tại sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không tồn tại nhãn giới cho tới không gồm ý thức giới; không tồn tại vô minh, cũng không có cái hết vô minh; không tồn tại già chết, cơ mà cũng không tồn tại cái không còn già chết; không tồn tại khổ, tập, diệt, đạo; không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc.

Vì không có chỗ bệnh đắc yêu cầu Bồ tát y theo chén nhã ba la mật đa, trung tâm không ngăn ngại, do không ngăn ngại bắt buộc không sợ hãi hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới mức cứu cánh Niết bàn. Chư Phật trong cha đời cũng y vào bát nhã ba la mật đa, được đạo quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác.

Cho cần phải biết Bát nhã bố la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được không còn thảy khổ, chân thật không hư. Bởi vì vậy, nói ra bài bác chú bát nhã bố la mật đa, tức thời nói bài chú ấy rằng: “ Yết đế yết đế, cha la yết đế, cha la tăng yết đê, bồ đề tát bà ha”. Bạt Nhứt-Thiết-Nghiệp-Chướng

Căn-Bổn Đắc sanh Tịnh-Độ Đà La-Ni:

Nam mô A Di Đà bà dạ, Đa tha dà nhiều dạ -Đa địa dạ tha A di rị đô bà tỳ A di rị đa, vớ đam bà tỳ A di rị đa, Tì ca lan đế A di rị đa, Tì ca lan nhiều Dà di nị dà dà na, Chỉ đa ca lệ – Ta bà ha ( 7 thay đổi )

KỆ CA NGỢI PHẬT

Thân Phật Di Đà sắc đá quý ròng, Tướng xuất sắc sáng ngời không gì sánh, Bạch hào uyển chuyển năm Tu Di, Mắc biếc lắng trong tư bể lớn, rất nhiều hoá Phật trong hào quang, bọn chúng hoá người thương tát cũng vô biên, tư mươi tám nguyện độ chúng sanh, Chín phẩm sen tiến thưởng lên giải thoát.

Nam tế bào Tây Phương rất Lạc trái đất Đại trường đoản cú Đại Bi , tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật

Nam tế bào A Di Đà Phật ( 1 chuỗi )

Nam mô Quán vắt Âm nhân tình Tát ( 3 lần )

Nam tế bào Đại thế Chí bồ Tát ( 3 lần )

Nam tế bào Thanh Tịnh Đại Hải Chúng nhân tình Tát ( 3 lần )

SÁM DI ĐÀ

Muốn đi gồm một đường nầy, Nhứt trọng tâm niệm Phật cạnh tranh gì bay ra, Vậy khuyên cần niệm Di-Đà, Hồng danh sáu chữ thiệt là rất cao. Giỏi trừ tám vàn trằn lao, Tham thiền tiệm tưởng pháp nào cũng thua, Di-Đà xưa cũng làm vua, quăng quật ngối vứt nước vô chùa mà tu, Xeta ra trường đoản cú kiếp vẫn lâu, Hiệu là Pháp-Tạng-Tỳ-kheo kia mà. Trong những lúc ngài new xuất gia, tứ mươi tám nguyện phạt ra một lần. Nguyện nào cũng lắm oai nghiêm thần, Nguyện nào cũng trọng về phần độ sanh, vì thương trái đất bất bình, cần chi đầu Phật nhưng mà đành quăng quật ngôi, Thầy là Bảo-Tạng Như-Lai, bạn là Bảo-Hải tức Ngài Thích-Ca Thích-Ca nguyện độ Ta-bà, Di-Đà nguyện xuất hiện nhà Lạc-bang, Mở ao chín phẩm sen vàng, Xây thành tía bảo đồ bầy thất trân. Lưu giữ ly quả khu đất sáng ngần, Lầu châu gác ngọc mười phần trang nghiêm. Hoa trời rưới một ngày dài đêm, tất cả cây siêu báu có chim khôn cùng kỳ, lạ lùng cái cảnh Phương Tây, Mười phương cõi Phật cảnh nào thì cũng thua. Thanh quang vui vẻ tư mùa, Nước reo Pháp Phật gió khua nhạc trời. Di Đà gồm thệ một lời, lộ diện cõi ấy tiếp tín đồ vãng sanh, Mười phương ai phân phát lòng thành, Nhất trọng tâm mà niệm hòng danh của Ngài. Từng ngày trong thời điểm hôm mai, Niệm trường đoản cú mười tiếng mang đến rày ba trăm, khi đi, khi đứng, lúc nằm, chăm trì niệm Phật, lòng siêng phát nguyền. Nguyện sanh về cõi Bảo Liên, Là khu vực Cực Lạc ngơi nghỉ miền Tây phương, Đến lúc thọ mạng vô thường, Tì Ngài phóng ngọn hào quang rước liền, Biết bao phước đức nhơn duyên, Đã về Cực-Lạc còn phiền não chi, Sự vui trời cũng chẳng bì, Đêm đêm nhàn nhã ngày ngày vui chơi, Sống lâu kiếp kiếp đời đời, ko già không bị tiêu diệt không dời đi đâu. Nguyện mang lại lúc bé sắp lâm tầm thường Sạch trừ tất cả những vật cản Tận đôi mắt thấy Đức A Di Đà tức tốc được vãng sanh về rất Lạc Phật kia, chúng hội phần đa thanh tịnh nhỏ liền từ thẳng hoa sen sinh Thấy rõ Đức Phật Vô Lượng quang nhân hậu tiền trao con “ nhân tình đề ký “ Được Đức Như Lai thọ ký dứt Con hoá vô vàn trăm ức thân sức trí to lớn khắp mười phương công dụng tất cả cõi bọn chúng sanh

HỒI HƯỚNG

Tụng kinh công tiết hạnh hơn hết Phước đức không hề ít cùng hồi hướng Nguyện pháp giới rộng lớn cùng bọn chúng sanh Đều sanh quý phái nước Phật A Di Đà Nguyện diệt bố chướng cùng phiền não Nguyện được trí huệ trong sạch nhất toàn bộ tội chướng những tiêu hết đời đời thường làm cho đạo bồ Tát Nguyện sinh về tây phương nước Tịnh Chín phẩm hoa sen là phụ huynh Hoa nở thấy Phật được vô sanh Bậc người thương Tát là bạn bè không thoái lui Nguyện lấy công đức nầy, Một lòng phổ biến cho tất cả Con và toàn bộ chúng sanh, Đều được thành đạo phật cả.

LỄ TAM QUY Y

Tự quy y Phật, xin nguyện bọn chúng sanh, thể theo Đạo cả, phạt lòng vô thượng. ( 1 lạy ) trường đoản cú quy y Pháp, xin nguyện bọn chúng sanh, thấu rõ ghê tạng, trí huệ như biển. ( 1 lạy ) tự quy y tăng, xin nguyện bọn chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. ( 1 lạy ) (đứng thẳng chắp tay gọi )

HOÀ phái nam THÁNH CHÚNG

( xá 1 xá rồi hiểu tiếp )

Nguyện rước công đức nầy, hướng đến khắp vớ cả, Đệ tử và bọn chúng sanh, Đều trọn thành Phật đạo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *