Kinh vu lan

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ truật độ hám.

Bạn đang xem: Kinh vu lan

(Tụng 3 lần, O)

(Trì thần chú này thì tâm, khẩu và ý số đông thanh-tịnh)

CHÂN-NGÔN PHỔ CÚNG-DƯỜNG

Án nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (Tụng 3 lần, O)

(Trì thần chú này thì hoa, hương với tiếng tụng niệm, lời nguyện thật tâm của bạn tụng đã tới mười phương Phật)

CÚNG HƯƠNG TÁN PHẬT

Nguyện mang lòng thành kính

Gửi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương

Cúng nhường ngôi Tam-Bảo

Thề trọn đời duy trì Ðạo

Theo tự tánh có tác dụng lành,

Cùng pháp giới chúng sinh

Cầu Phật tự gia hộ.

Tâm Bồ-Ðề kiên cố,

Xa bể khổ mối cung cấp mê,

Chóng quay về bờ giác. (1 lạy, O)

TÁN PHẬT

Đấng Pháp-Vương Vô-Thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng.

Thầy dạy dỗ khắp trời, người,

Cha lành thông thường bốn loại

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch nghiệp tía kỳ,

Xưng dương thuộc tán thán,

Ức kiếp không thuộc tận. (O)

KỲ-NGUYỆN

Hôm nay, ngày rằm tháng bẩy, ngày lễ Vu-Lan, đệ-tử chúng con là……………… Pháp danh....................theo lời Phật dạy, chúng nhỏ noi theo ngài Mục-Kiên-Liên tề tựu chỗ đây tổ chức đại-lễ Vu-Lan báo đền công trạng dưỡng dục, sinh thành của ông bà, phụ vương mẹ.

Chúng bé cùng chúng-sinh trong pháp- giới nguyện ngôi Tam-Bảo thường-trụ vào mười phương đức Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, đức Tiếp-dẫn Đạo-Sư A-Di-Đà Phật, đức Đương-Lai Hạ-Sanh Di-Lặc Tôn Phật, từ-bi gia-hộ cho cái đó đệ-tử tâm Bồ-Đề được bền chắc, tự-giác giác-tha, hạnh giác-ngộ viên mãn, hồ hết tội lỗi tạo ra từ vô-thỉ cho đến ngày nay ngay lập tức được tiêu trừ, hay được an lành, xa lìa khổ ách, 1 thời đồng chứng Vô-Thượng Chánh-Đẳng Chánh-Giác. Mai sau khoản thời gian lâm-chung được Phật A-Di-Đà và đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, Đại-Thế-Chí Bồ-Tát thẳng hàng Thánh bọn chúng tới tiếp-dẫn chúng con về tây phương Cực-Lạc, nhân loại của Phật A-Di-Đà.

Nay chính là ngày chư Tăng kiết-hạ rước đức lành chú nguyện chúng sinh, chúng nhỏ một dạ kính thành, cúng nhịn nhường trì tụng rước công đức này, nguyện khắp mười phương cha ngôi Tam-Bảo, Nguyện Ðức Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Ðức Tiếp-dẫn Ðạo-Sư A-Di-Ðà Phật, cùng các vị Bồ-Tát, tịnh Ðức bọn chúng Tăng, từ-bi gia hộ, cho Cửu Huyền Thất Tổ, phụ huynh nhiều đời của đệ-tử, cùng toàn bộ chúng sinh nhanh chóng rõ mặt đường lành, bay vòng mê muội, ra khỏi u-đồ, hết sức sinh Cực-Lạc Quốc. Ngưỡng mong mỏi oai đức vô cùng, xót yêu đương tiếp-độ. (1 lạy, O)

QUÁN TƯỞNG

Phật bọn chúng sinh tính thường xuyên rỗng lặng

Đạo cảm-thông thiết yếu nghĩ bàn

Lưới Đế-Châu ví Đạo-Tràng

Mười Phương Phật-Bảo Hào quang đãng sáng ngời

Trước Bảo Tọa thân con ảnh hiện

Cúi đầu xin thề nguyện quy-y. (O)

Chúng con chí tâm đảnh lễ:

1- Nam mô tận hư không đổi thay pháp giới quá, hiện, vị lai, thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền, Thánh Tăng thường xuyên trụ Tam-Bảo. (Lạy 1 lạy, O)

2- Nam tế bào Ta-Bà Giáo công ty Đại-từ Đại-bi Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Đương-Lai Hạ Sinh Di-Lặc Tôn-Phật, Đại-Trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát, Đại-Hạnh Phổ-Hiền Bồ-Tát, Hộ-Pháp Chư-Tôn Bồ-Tát, Linh sơn Hội Thượng Phật Bồ-Tát. (Lạy 1 lạy, O)

3- Nam mô Tây Phương Cực-Lạc Thế-Giới Đại-Từ Đại-Bi Tiếp-Dẫn Đạo-Sư A-Di-Đà Phật, Đại-Bi Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, Đại-Thế-Chí Bồ-Tát, Đại-Nguyện Địa-Tạng-Vương Bồ-Tát, Thanh-Tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ-Tát. (Lạy 1 lạy, O)

TÁN LƯ HƯƠNG

Lư mùi hương vừa ngún rán đàn,

khói hương ngào ngạt muôn nghìn cõi xa.

Lòng nhỏ kính ngưỡng thiết tha,

Ngưỡng ước ao chư Phật thương cơ mà chứng

minh.

Nam mô Hương-Vân-Cái Bồ-Tát Ma-ha-tát.

(3 lần, O)

KINH VU-LAN

Đây là mọi lời

Chính tôi được nghe.

Nhân một thuở kia,

Tại nước Xá-Vệ,

Phật làm việc Tịnh-xá

Cất trong cảnh vườn

Ông Cấp-Cô-Độc,

Giữa đám cổ thụ

Do ngài Thái-tử

Kỳ-Đà dưng cúng.

Bấy giờ trong hàng

Đệ tử cao cấp,

Có ngài Mục-Liên,

Vừa bắt đầu chứng được

Sáu phép thần-thông.

Lòng hiếu vạc khởi,

Muốn độ chị em cha,

Đền ơn nhũ bộ.

Bèn dùng mắt huệ

Xem cả núm gian,

Thấy vong thân mẫu,

Trong cảnh Ngã-quỷ,

Chẳng uống chẳng ăn

Thân thể tí hon ốm,

Còn da bọc xương.

Mục-Liên yêu đương xót,

Tức thời rước bát

Đựng cơm đem dâng.

Mẹ Ngài vui mừng,

Tay trái bịt bát

Tay phương diện bốc cơm,

Thảm thay! yêu đương thay!

Cơm chưa đến miệng,

Đã thành than lửa,

Ăn cần thiết được.

Mục-Liên thấy vậy,

Liền khóc òa lên.

Tức tốc trở về,

Bạch lại với Phật,

Đầu đuôi thảm cảnh

Mắt tôi vừa thấy.

Phật bèn nói rằng:

“Mẹ con gây tội,

Gốc đang sâu dầy

Chẳng thể mang sức

Của 1 mình con

Mà mong mỏi cứu được.

Dầu con hiếu thuận,

Tiếng dậy khu đất trời,

Thậm chí Thiên-thần,

Tà-Ma, Ngoại-đạo,

Đạo-Sĩ, Vương-thần,

Cũng đầy đủ thúc thủ.

Vậy mong muốn cứu mẹ,

Con nên nhờ sức

Oai thần bọn chúng Tăng,

Khắp cả mười phương,

Mới mong muốn độ thoát.

Hãy nghe Ta chỉ

Phương pháp này đây,

Cứu vớt hồ hết người,

Ách nàn lâm cơn,

Đều được bay khỏi

U sầu cảnh khổ”.

Nói dứt Phật mới

Bảo Mục-Liên rằng:

“Ngày rằm tháng bảy,

Là ngày Tự-tứ

Mười phương bọn chúng Tăng.

Mỗi tín đồ nên vì

Hiện thời thân phụ mẹ,

Hoặc là tiền-kiếp

Cha chị em bảy đời,

Mắc vòng khốn khổ,

Trong con đường ách nạn.

Mà sắm mang đến đủ:

Trăm thức món ăn,

Năm vật dụng trái cây,

Hương, dầu, đèn nến,

Giường chiếu để nằm,

Bồn đựng nước tắm,

Mỗi thức, từng vật,

Ngon giỏi tuyệt trần,

Sắp thành một lễ

Dâng bái chư vị

Đại-Đức mười phương.

Hiển nhiên ngày ấy,

Các vị Thánh-chúng:

Hoặc bậc thiền-định

Ở chốn thâm sơn,

Hoặc bậc sẽ chứng

Bốn đạo trái lớn;

Hoặc bậc kinh-hành

Rừng xanh mật niệm;

Hoặc là mọi bậc

Đã được sáu phép

Tự-tại thần-thông,

Ra thiên chúa giáo hóa

Chứng trái Thanh-Văn

Hay là Duyên-Giác;

Hoặc bậc Bồ-Tát

Thập-địa đại-nhân,

Tạm xuống cõi Trần,

Làm thầy Tỳ-Kheo,

Trong sản phẩm đại-chúng;

Đều đồng một lòng,

Chứng giám hiếu-tâm

Thọ cơm hòa-la.

Tất cả các vị

Thánh-chúng vừa kể,

Đều vẫn tới chỗ

Đạo đức rộng sâu,

Giới hạnh thanh khiết.

Bởi vậy cho nên,

Dâng cúng chúng Tăng,

Ngày rằm mon bảy,

Thì nào phụ vương mẹ

Ở địa điểm hiện thế,

Quyến-thuộc xa gần,

Đều được ra khỏi

Ba đường khổ não,

Là cõi địa-ngục,

Ngã-quỷ, Súc-sinh,

Ứng thời giải thoát,

An nhiên, tự-tại.

Hiện-thế cha mẹ,

Đang thời gian sinh tiền

Chắc chắn đã được

Phước lạc trăm năm.

Lại nữa cha mẹ

Bảy kiếp về trước,

Ắt cũng biến thành được

Sinh về cõi Trời,

Hưởng phước vi-diệu”.

Lúc ấy Phật mới

Truyền dạy chúng Tăng

Khắp cả mười phương,

Những lời sau đây:

“Mỗi khi gia-chủ

Dâng lễ Vu-Lan,

Bổn phận bọn chúng Tăng

Là cần trước hết

Tận chổ chính giữa chú nguyện

Cầu đến bảy đời

Mẹ phụ thân thí-chủ

Mau được giải thoát,

Kế đó theo phép,

Ngồi thiền, định-ý,

Sau rốt mới ăn.

Lại nữa đề nghị nhớ:

Trước lúc thọ thực,

Thì đề nghị cúng dâng

Các món tịnh chay

Dâng trước tượng Phật

Hoặc tại bàn Phật,

Ở tháp, sinh sống Chùa.

Chú nguyện xong xuôi rồi,

Mới tự lâu thực”.

Khi Phật nói phép

Cứu tế kết thúc rồi,

Thì ngài Mục-Liên

Cùng những Bồ-Tát

Đều khôn cùng vui mừng,

Bao nhiêu bi tráng rầu

Khóc than thảm thiết

Của ngài Mục-Liên,

Tức thời tiêu hết.

Cũng trong ngày ấy,

Thân-mẫu Mục-Liên

Được thoát khỏi kiếp

Ngã-quỷ khổ cực.

Mục-Liên cung kính

Lại bạch Phật rằng:

“Sinh chủng loại đệ-tử

Nay sẽ thoát khổ,

Cũng nhờ ân đức

Tam-Bảo thập phương,

Và của Thế-Tôn

Cùng bao Tăng-chúng,

Từ rày về sau,

Nếu gồm có người,

Theo Phật tu-trì,

Mà lòng hy vọng muốn

Dùng lễ Vu-Lan

Cứu độ tất cả

Hiện trên phụ-mẫu,

Cho mang đến bảy đời

Cha bà bầu kiếp trước,

Có thể được chăng?”

Phật bèn nói rằng:

“Hay lắm! xuất xắc lắm!

Ta vừa ý muốn nói

Mà con lại hỏi,

Thật là mê thích hợp

Với tấm lòng Ta.

Thiện-nam-tử ơi!

Bất luận nam nữ

Trong mặt hàng Tỳ-Kheo,

Các đấng Quốc-vương,

Thái-tử, Đại-thần

Tam công tể tướng,

Trăm quan, dân thứ,

Nếu phát trung tâm lành,

Làm hạnh hiếu từ,

Thì thứ nhất phải,

Vì cha, vì chưng mẹ

Sở sinh đời nay,

Và vì phụ thân mẹ,

Bảy đời đang qua

Đến rằm tháng bảy,

Là ngày hoan hỷ

Của Phật thập phương,

Và thời Tự-tứ,

Chúng Tăng khắp nơi,

Dùng cơm đồ ăn,

Trăm vị thơm ngon,

Thiết tiệc Vu-Lan

Dâng thờ chư Tăng,

Chí thành cầu nguyện:

Cha bà bầu đời này,

Sống lâu trăm tuổi,

Khỏi đau khỏi ốm,

Khổ não gần như điều.

Nhẫn đến cha mẹ

Bảy đời quá-khứ,

Cũng thoát khổ não,

Nơi mặt đường Ngã-quỷ,

Và được sinh về

Nơi cõi Nhân, Thiên,

Hưởng phước vui vẻ

Vô hạn vô-biên.

Những ai là người

Đệ-tử của Phật,

Tu hạnh hiếu từ

Thì trong thâm tâm phải,

Nhớ mãi bà mẹ cha,

Hoặc vào kiếp này,

Hoặc bảy kiếp trước,

Mỗi năm hễ đến,

Tháng bảy ngày rằm,

Nên đem lòng hiếu

Thiết lễ Vu-Lan

Cúng Phật, bọn chúng Tăng,

Để báo bà mẹ cha

Công ơn nuôi dưỡng.

Vì ráng cho nên,

Hễ là đệ-tử

Của Phật Như-Lai

Nên vâng lời này

Làm theo phép ấy.

Mục-Liên Tỳ-Kheo

Bốn sản phẩm đệ-tử,

Nghe lời Phật dạy,

Vui vẻ phụng hành.

Nam mô Đại-Hiếu Mục-Kiền-Liên Bồ-Tát.

(3 lần, 3 lạy, O)

SÁM VU-LAN

Đệ-tử chúng con,

Vâng lời Phật dạy,

Ngày rằm mon bảy,

Gặp hội Vu-Lan,

Phạm-vũ huy hoàng,

Đốt hương đảnh lễ,

Mười phương Tam-thế,

Phật, Pháp, Thánh-Hiền.

Noi gương đức Mục-Kiền-Liên,

Nguyện làm bé thảo,

Lòng bé ảo não,

Nhớ nghĩa thân sinh,

Con mang lại trưởng thành,

Mẹ càng gian khổ,

Ba năm nhũ bộ,

Chín mon cưu mang,

Không ngớt lo toan,

Quên ăn bỏ ngủ.

Ấm no đầy đủ,

Nhờ bao gồm công cha,

Chẳng cai quản yếu già,

Sinh nhai lam lũ,

Quyết thuộc hoàn vũ,

Phấn đấu nuôi con,

Giáo dục vuông tròn,

Đem lòng học đạo.

Đệ-tử ơn sâu chưa báo,

Hổ phận kém hèn,

Giờ này quỳ trước đài sen,

Chí thành cung thỉnh.

Đạo-tràng thanh-tịnh,

Tăng-Bảo trang-nghiêm,

Hoặc thừa tự-tứ,

Hoặc hiện tham thiền,

Đầy đầy đủ thiện-duyên,

R ủ lòng lân mẫn.

Hộ niệm cho:

Bảy kiếp phụ huynh chúng con,

Đượm nhuần mưa pháp,

Nếu còn tại-thế:

Thân vai trung phong yên ổn,

Phát nguyện tu trì,

Nếu đã qua đời:

Ác-đạo xa lìa,

Chóng thành Phật quả.

Ngửa trông các đức Như-Lai,

Khắp cả mười phương

Từ-bi gia-hộ

Giang tay cứu vãn vớt

Thoát ngoài tam-đồ

Sinh về cõi Phật.

Nam mô A-Di-Đà Phật. (3 lần, 1 lạy, O)

Nam tế bào Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

(3 lần, 1 lạy, O)

Nam tế bào Đại-Nguyện Điạ-Tạng-Vương Bồ-Tát. (3 lần, 1 lạy, O)

Chú ý: Sau trên đây trì niệm danh hiệu những chư vị Phật ước cho gia tiên, ông bà bố mẹ của họ thoát khỏi tam đổ khổ được vãng-sinh về tây phương Cực-Lạc chóng vánh tu hành thành Bồ-Tát, thành Phật.

(Mỗi thương hiệu Phật niệm 3 lần với lạy 1 lạy, O).

Nam mô Vô-Biên-Thân Như-Lai.Nam mô Bảo-Thắng Như-Lai.Nam mô Ba-Ðầu Ma-Thắng Như-Lai.Nam tế bào Sư-Tử-Hống Như-Lai.Nam tế bào Câu-Lưu-Tôn Như-Lai.Nam mô Tỳ-Bà-Thi Như-Lai.Nam mô Ða-Bảo Như-Lai.Nam mô Bảo-Tướng Như-Lai.Nam tế bào Ca-Sa-Tràng Như-Lai.Nam tế bào Ðại-Thông Sơn-Vương Như-Lai.Nam mô Tịnh-Nguyệt Như-Lai,Nam mô Sơn-Vương Như-LaiNam mô Trí-Thắng Như-LaiNam mô Tịnh-Danh-Vương Như-Lai.Nam mô Trí-Thành-Tựu Như-LaiNam tế bào Vô-Thượng Như-Lai.Nam mô Diệu-Thinh Như-Lai, Nam tế bào Mãn-Nguyệt Như-Lai, Nam tế bào Nguyệt-Diện Như-Lai,

Chúng con cúi xin các đấng Thế-Tôn gia-trì cứu vãn vớt gia-tiên, ông bà, phụ huynh của chúng con ở đời này cùng bẩy đời trước và những chân-linh mang tên đọc ở phần sớ phần đông được thoát khỏi tam-đồ khổ, được sinh về tây thiên Cực-Lạc nhằm tu hành nhanh chóng thành Bồ-Tát Bất-Thối, thành Phật, lại vạc nguyện đi độ sinh cứu giúp vớt hữu-tình.

( Phần này Chủ lễ hoặc người Phụ lễ đang đọc)

Kính lạy Phật A-Di-Đà, Kính lạy Phật Thích-Ca Mâu-Ni.Kính lạy các chư vị Phật, chư đại Bồ-Tát thời vượt khứ, hiện-tại và vị-Lai.Kính lạy đức Địa-Tạng-Vương Bồ-Tát, chư đại Bồ-Tát, chư Hiền Thánh Tăng. (O)

Công lao của gia-tiên, ông bà, cha mẹ với những con, cháu thật mập mạp như trời như biển. Sống vị trí cõi Ta-Bà, thỉnh thoảng vì cuộc đời phải đồ vật lộn với cuộc sống, lo đến chúng bé miếng cơm, manh áo cho tới tất cả phần nhiều thứ lại chẳng được học tập Kinh-điển Phật nên những bậc phụ huynh, ông bà, cha mẹ của chúng con không khỏi phạm nên những tội ác như: nạp năng lượng gian, nói dối, tham lam của người, sát-sinh thú đồ vật v.v...

Chúng nhỏ ngưỡng nguyện mười phương chư Phật, chư đại Bồ-Tát, chư thánh thiện Thánh Tăng ra tay tương trợ những người dưới đây thoát ngoài tội lỗi, được vãng sinh về tây phương Cực-Lạc của Phật A-Di-Đà. Nếu như phước chưa tới cũng rất được sinh về Trời Đâu-Suất-Đà của đức Đương-Lai Hạ-Sanh Di-Lặc Tôn Phật khu vực cõi Thiên, thoát ra khỏi ba đường khổ là Địa-ngục, Ngạ-quỷ, Súc sinh.

Kính lạy Phật A-Di-Đà, Kính lạy Phật Thích-Ca Mâu-Ni.Kính lạy những chư vị Phật, chư đại Bồ-Tát thời quá khứ, hiện-tại với vị-Lai.Kính lạy đức Địa-Tạng-Vương Bồ-Tát, chư đại Bồ-Tát, chư hiền Thánh Tăng. (O)

CHÚ ĐẠI-BI

Nam tế bào Đại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát.

(3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô hổ hang đại bi trọng tâm đà-la-ni: Nam tế bào hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam tế bào a rị da. Bà lô yết đế, thước chén ra da. Người thương đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án. Tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát tỏa. Nam tế bào tất kiết lật đỏa y mông a rị da. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn đà sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đá, mãng cầu ma bà tát đa, na ma bà dà. Ma phát đạt đậu. Đát điệt tha. Án. A bà lô hê. Lô ca đế. Ca ra đế. Di hê rị. Ma ha người yêu đề tát đỏa. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra. Ma hê ma hê, rị đà dựng. Cu lô cu lô yết mông. Độ lô độ lô phạt ra đế. Ma ha phạt xà ra đế. Đà ra đà ra. Địa rị ni. Thất Phật ra da. Giá xác định giá ra. Mạ mạ vạc ma ra. Mục đế lệ. Y hê di hê. Thất na thất na. A ra sâm Phật ra xá lợi. Phân phát sa phát sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra. Hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra. Tất rị tất rị. Sơn rô đánh rô. Tình nhân đề dạ, người thương đề dạ. ý trung nhân đà dạ, người tình đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì. Địa rị fe ni na. Ba dạ ma na. Ta bà ha. Tất đà dạ. Ta bà ha. Ma ha tất đà dạ. Ta bà ha. Tất đà du nghệ. Thất bàn ra dạ. Ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì. Ta bà ha. Ma ra na ra. Ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư gia, ta bà ha. Ta bà ma ha a vớ đà dạ. Ta bà ha. Mang kiết ra a vớ đà dạ. Ta bà ha. Tía đà ma yết vớ đà dạ. Ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ. Ta bà ha. Ma bà lợi chiến thắng yết ra dạ. Ta bà ha. Nam tế bào hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô kiết đế. Thước bàn ra dạ. Ta bà ha.

“Án tất điện đô. Mạn đà ra. Bạt đà dạ. Ta bà ha”. (Câu cuối tụng 3 lần, O)

THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN

Ly bà ly bà đế, ước ha cầu ha đế, đà la ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chân lăng càn đế, ta bà ha. (5 lần, O)

Đệ-tử vốn tạo các vọng nghiệp, đều vày vô-thỉ tham, sân, si. Từ thân mồm ý tạo nên ra. Đệ-tử thảy số đông xin sám hối.

Nam mô cầu Sám ân hận Bồ-Tát Ma-ha-tát.

(3 lạy, O)

CHÚ VÔ-LỰƠNG-THỌ CHÂN NGÔN

Na tế bào rát mãng cầu tờ gia gia gia. Na mắc a ry gia. A ngươi ta pha gia. Ta tha ga ta gia. A rờ ha tê, sam giác sam bút đa gia. Ta đi gia tha: Om, a mờ rật tê. A mờ rật đánh đờ pha vê. A mờ rật ta sam trộn vê. A mờ rật ta ga ri phê. A mờ rật ta sít đê. A mờ rật ta kia rê. A mờ rật ta vi hờ rim tê. A mờ rật ta vi hờ rim ta. Ga mi nê a mờ rật ta ga ga na, ki ti ka rê. A mờ rật ta đun đa phi sờ va rê.

Xem thêm: Chia Sẻ Cách Bẫy Chim Chào Mào Hiệu Quả Nhất, Cách Bẫy Chim Chào Mào Hiệu Quả Nhất

Sạc va rờ tha sa đa nê. Sạc va kác ma, ka lê sa ka sa. Giam ka lê, sờ va ha. (3 lần, O)

VÔ-LƯỢNG-THỌ TÔNG-YẾU CHÂN-NGÔN

Nam mô Rát mãng cầu Tra da Da. Ôm, phái nam Mô bố Ga Va Tê. A tía Ri mi Ta A Du thân phụ Na. Su Bi Nít bỏ ra Ta Ta Dê. Chô Ra thân phụ Da. Ta Tha Ga Ta Ya. A Ha kia Sam Giắt Sam bút Đa Da. Tát da Tha. Ôm, Bu na Dê Bu na Dê. Ma Ha Bu mãng cầu Dê. A bố Ri ngươi Ta Bu na Dê. A bố Ri mày Ta Bu mãng cầu Da. Phụ vương Na. Sam bố Rô ba Chi Tê. Ôm Sạt Va Sam Sờ Ka Ra. Ba Ri bớt Đa Đạt Ma Tê. Ga Ga mãng cầu Sa Mút Ga Tê. Xoa ba Va Vi bớt Đê. Ma Ha mãng cầu Da tía Ri Va Ra Dê. Xóa Ha. (3 lần, O)

CÔNG ÐỨC BẢO SƠN ÐÀ-RA-NI

Nam mô Phật Ðà da

Nam mô Ðạt Ma da

Nam mô Tăng Già da

Úm vớ đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà, tất đạt rị, ba rô rị, ta phạ ha. (3 lần, O)

Chúng nhỏ chí trung ương đảnh lễ những vị đại-diện đến Phật thời quá-khứ:

(Tất cả đa số tụng 3 lần, lạy 3 lạy)

Nam tế bào Tỳ Bà-Thi Phật . (O)

Nam tế bào Thi-Khí Phật. (O)

Nam mô Tỳ-Xá-Phù Phật. (O)

Nam tế bào Câu-Na-Hàm Mâu-Ni Phật. (O)

Nam tế bào Ca-Diếp Phật. (O)

Nam tế bào Thích-Ca Mâu-Ni Phật. (O)

Nam mô Câu-Lưu tôn-Phật. (O)

Chúng nhỏ chí trọng điểm đảnh lễ các vị đại-diện cho Phật thời quá-khứ, hiện-tại cùng vị-lai:

(Tất cả đông đảo tụng 3 lần, lạy 3 lạy)

Nam mô Quá-khứ Tỳ-Bà-Thi Phật. (O)

Nam mô Hiện-tại Thích-Ca Mâu-Ni Phật. (O)

Nam tế bào Vị Lai Di Lặc Tôn Phật. (O)

Chúng bé chí trung tâm đảnh lễ:

(Tất cả phần đông tụng 3 lần, lạy 3 lạy)

Nam tế bào Chư-Tôn Bồ-Tát Hộ-Trì Chánh-Pháp. (O)

Nam mô Phật, Bồ-Tát hiện-tại Đạo-Tràng. (O)

THẦN CHÚ ĐỊA-TẠNG-VƯƠNG BỒ-TÁT

Nam mô Đại-Nguyện Điạ-Tạng-Vương Bồ-Tát.

Úm, Ha Ha Ha Win Sam mô Ti Xoa Ha.

(10 lần, O)

UẾ-TÍCH CHÂN NGÔN

ĐẠI-VIÊN-MÃN ĐÀ-RA-NI

Nam mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Nam mô Kinh-Cang Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.

Úm, cây viết quát hốt lốt, ma ha bát ra, ngân na ngái, vẫn trắp vẫn, vĩ hiệt vĩ, ma na thê, ô thâm mộ hốt lốt, hùm hùm phấn phấn tóa ha.

(5 lần, O)

CHÚ ĐẠI PHẬT ĐẢNH

Nam tế bào Phật Đà-Da

Nam mô Đạt-Ma-Da

Nam mô Tăng-Già-Da

Nam mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Tất-Đạt-Đa chén Ra Đa.

Bộ Lâm, Úm (10 lần, O)

VĂN-THÙ SƯ-LỢI CĂN BẢN

NHẤT TỰ ÐÀ-RA-NI

Nam mô Phật Đà-Da

Nam tế bào Đạt-Ma-Da

Nam tế bào Tăng-Già-Da

Nam mô Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.

Úm, Xỉ Lâm. (10 lần, O)

NHƯ-Ý BẢO-LUÂN-VƯƠNG ĐÀ-RA-NI

Nam tế bào Phật Đà-Da

Nam mô Đạt-Ma-Da

Nam tế bào Tăng-Già-Da

Nam tế bào Quán-Tự-Tại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát, cố kỉnh đại bi chổ chính giữa giả. Ðát diệt tha.

Án, chước yết ra phạt để, chấn đa mạc ni, ma ha chén bát đẳng mế, rô rô rô rô, nhằm sắc tra thước ra a yết rị, sa dạ hồng phấn ta ha.

Án, chén đạp ma chấn đa mạt ni, thước ra hồng. Án, chén lặc đà chén đẳng mế hồng.

(10 lần, O)

BÁT-NHÃ-BA-LA-MẬT-ĐA TÂM KINH

Quán-Tự-Tại Bồ-Tát hành thâm nám Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ tuyệt nhất thiết khổ ách.

Xá-Lợi-Tử! nhan sắc bất dị không, không bất

dị sắc, nhan sắc tức thị không, ko tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Xá-Lợi-Tử! Thị chư pháp ko tướng, bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố gắng không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức. Vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề-tát-đỏa y Bát-nhã Ba-la-mật-đa cố, trung ương vô quỷ quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu giúp cánh Niết-bàn. Tam ráng chư Phật, y Bát-nhã Ba-la-mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam bồ-đề. Cụ tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ duy nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Gắng thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa chú. Tức thuyết chú viết:

“Yết đế, yết đế, Ba-la-yết-đế, Ba-la-tăng yết-đế Bồ-đề tát-bà-ha”. (Câu này tụng 3 lần)

Ma-Ha Bát-nhã Ba-la-mật-đa. (tụng 3 lần, O )

CA NGỢI PHẬT

Phật A-Di-Đà thân sắc vàng

Tướng tốt chói sáng không gì bằng

Lông mày trắng như năm Tu-Di

Mắt xanh trong tương đương bốn đại dương lớn

Trong hào-quang hoá vô-số Phật

Vô-số Bồ-Tát hiện nay ở trong

Bốn mươi tám nguyện độ chúng-sinh

Chín phẩm sen kim cương lên giải-thoát

Quy-mạng lễ A-Di-Đà Phật

Ở Phương Tây thế giới an-lành

Con ni xin phân phát nguyện vãng-sinh

Cúi xin Đức từ-bi tiếp độ. (O)

Chúng con chí trung khu đảnh lễ

(Tất cả gần như tụng 5 lần, lạy 3 lạy)

Nam tế bào A-Di-Đà Phật. (O)

Nam tế bào Đại-Từ Đại-Bi Quán-Thế-Âm

Bồ-Tát. (O)

Nam mô Đại-Thế-Chí Bồ-Tát. (O)

Nam mô Đại-Nguyện Địa-Tạng-Vương

Bồ-Tát. (O)

Nam tế bào Thanh-Tịnh Đại-Hải Chúng

Bồ-Tát. (O)

PHÁT NGUYỆN

Một lòng quy kính

Phật A-Di-Đà

Thế-giới Cực-Lạc

Nguyện đem hào quang

Trong không bẩn soi cho

Lấy thệ từ-bi

Mà nhiếp lâu cho

Con nay chính-niệm

Niệm hiệu Như-Lai

Vì Đạo Bồ-Đề

Cầu xin Tịnh-Độ

Phật xưa có thệ:

“Nếu có chúng-sinh

Muốn sinh nước Ta

Hết lòng tín nguyện

Cho mang lại mười niệm

Nếu chẳng được sinh

Chẳng thành Chánh-Giác”

Do vị nhân-duyên

Niệm hiệu Phật này

Được vào vào bể

Đại-thệ Như-Lai

Nhờ sức từ-bi

Các tội hủy diệt

Căn-lành tăng trưởng

Khi mạng gần chung

Biết trước giờ đồng hồ chết

Thân không dịch khổ

Tâm ko tham luyến

Ý không điên đảo

Như vào thiền-định

Phật với Thánh-chúng

Tay nâng kim-đài

Cùng đến tiếp-dẫn

Trong khoảng tầm một niệm

Sinh về Cực-Lạc

Sen nở thấy Phật

Liền nghe Phật-thừa

Chóng mở Phật tuệ

Khắp độ chúng sinh

Trọn Bồ-Đề nguyện. (O)

Nam tế bào A-Di-Đà Phật.

Nam tế bào Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Nam mô Đại-Nguyện Địa-Tạng- vương Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.

Nam mô mười phương Đạo-sư những chư vị Phật, những chư Đại Bồ-Tát.

Chúng nhỏ hôm tuyệt tề tựu chỗ đây, cúi đầu lễ bái, kính mong những đấng Thế-Tôn, những Chư Đại Bồ-Tát, những bậc Thanh-Văn, Duyên-Giác, Tăng, Ni phù-hộ độ-trì mang lại ông bà, phụ huynh đời này và bẩy đời trước đây của bọn chúng con, mọi tội lỗi gây ra từ vô-thỉ đến lúc này liền được tiêu trừ, hiện nay tiền được đức phật A-Di-Đà và đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, Đại-Thế-Chí Bồ-Tát đứng thảng hàng thánh bọn chúng tới tiếp-dẫn về tây thiên Cực-Lạc, sinh trên sen báu, hối hả tu hành biến Bồ-Tát Bất-thối, thành Phật, lại phát trung tâm Đại-thừa, mở lòng từ-bi mà lại phát nguyện về mười phương quốc-độ, đem đa số giáo lý Kinh-điển của Phật về Pháp môn tu hành Tịnh-Độ, trì danh niệm Phật A-Di-Đà để làm tiện ích cho phần nhiều chúng hữu-tình.

Chúng con xin gọi tên gia tiên, ông bà bố mẹ của chúng con dưới đây để nương vào 48 lời thệ nguyện hàm-linh, lời thệ rộng sâu của Phật A-Di-Đà cũng tương tự 12 lời nguyện cao vời của đức Đại-Từ Đại-Bi Quán-Thế-Âm Bồ-Tát cùng đức Đại-Thế-Chí Bồ-Tát ngưỡng hy vọng tiếp-dẫn về tây thiên Cực-Lạc quốc.

(Sau kia đọc danh sách gia tiên ông bà phụ huynh của các Phật tử). Vị công ty lễ gọi tên vào danh sách, còn các Phật-tử ngồi cứ từng tên một người thì mọi bạn lại tụng:

“Nam tế bào A-Di-Đà Phật, xin tiếp-dẫn những chân-linh mang tên vừa phát âm trên trên đây được về tây phương Cực-Lạc quốc”.

(Sau đây tất cả Pháp hội đi ra nhiễu quanh đốt nến niệm danh hiệu Phật, rồi kế tiếp vào tụng tiếp nghi thức cuối của khóa lễ)

VÃNG-SINH QUYẾT ĐỊNH CHÂN-NGÔN

Nam tế bào a di đa bà dạ, đá tha dà đá dạ, đá địa dạ tha: A di rị đô bà tỳ, A di rị đa vớ đam bà tỳ, A di rị đá tỳ ca lan đế, A di rị đá tỳ ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần, O)

BA TỰ QUY-Y

Chúng nhỏ tự quy-y Phật, mong cho chúng-sinh hiểu rõ đạo lớn, phân phát lòng Vô-thượng.

(1 lạy, O)

Chúng bé tự quy-y Pháp, ước cho chúng sinh thấu rõ tởm tạng, kiến thức như biển.

(1 lạy, O)

Chúng nhỏ tự quy-y Tăng, mong cho chúng sinh thống lý đại-chúng, toàn bộ không ngại.

(1 lạy, O)

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Nguyện sinh nhân loại cảnh phương Tây

Hoa sen chín phẩm là phụ vương mẹ

Hoa nở thấy Phật triệu chứng vô-sinh

Bồ-Tát Bất-Thối làm bạn hữu.

Nguyện đem công đức này

Hướng về mọi tất cả

Đệ-tử cùng chúng-sinh

Đều trọn thành Phật-đạo.

(3 lạy, gõ 4 tiếng chuông kết thúc khóa lễ)

HẾT -

(Mang xôi, chè, quả xuống cúng những chân linh. Sau khoảng chừng 15-20 phút fan dự lễ bắt đầu hưởng lộc).

Tiếp theo vị nhà lễ phát âm Thí-thực chú nhằm mời thân nhân, gia quyến được thọ thực phẩm trang bị lễ cúng.

PHẦN THÍ THỰC SAU CÙNG

Thí thực chú:

Nẵng mồ Tát phạ Đát tha nghiệt nhiều Phạ rô chỉ đế. Úm, Tam bà la tam bà la hồng.

(5 lần, O)

Xin kính mời toàn bộ hương-linh gia-tiên ông bà, bố mẹ của những Phật tử bao gồm mặt bây giờ tại trên đây hoan-hỷ lâu thực.

Nẵng mồ Tát phạ Đát tha nghiệt nhiều Phạ rô chỉ đế. Úm, Tam bà la tam bà la hồng.

(5 lần, O)

Xin hoan hỷ kính mời các chư vị Thiên-Long, Dạ-xoa, La-sát, Sơn-Vương, Hải-Vương, Hà-Vương, Đại-Thọ-Vương, toàn bộ chư quỷ thần v.v… lâu thực chứng tỏ lòng thành của chúng tôi.

Nẵng mồ Tát phạ Đát tha nghiệt đa Phạ rô chỉ đế. Úm, Tam bà la tam bà la hồng.

(5 lần, O)

Duy nguyện Thánh-chúng gia trì phù-hộ cho công ty chúng tôi mọi sự an lành, thắng lợi viên-mãn… cùng những tịnh chư quyến thuộc sau khoản thời gian hoan hỷ thọ thực thì mời hoàn cung.

Xin kính mời tất cả hương-linh những người cô-thần quả-tú, những người vô gia-cư, những người dân khốn nặng nề ở quanh vùng quanh đây đang xuất hiện mặt, hoan-hỷ lâu thực.

Chúng tôi mong các quý vị hiện nay hãy trì danh niệm Phật A-Di-Đà và các chư vị Phật cầu nguyện vãng sinh tây thiên Cực-Lạc để được Phật cho tới tiếp-dẫn về đó, lâu dài thoát ly sinh-tử luân-hồi, tu hành một đời thành Bồ-Tát, thành Phật, nếu chưa được duyên này cũng vĩnh viễn thoát cha đường khổ, được sinh lại làm tín đồ hay sinh lên cõi Thiên hưởng sự vui thù chiến thắng vi-diệu. Đây là lời Phật và ngài Địa-Tạng đang dạy vào Kinh Địa-Tạng Bổn-Nguyện, chẳng đề xuất lời của tôi.

Xin các quý vị hãy niệm theo tôi như sau:

Nam mô A-Di-Đà Phật. (30 lần)

Sau trên đây niệm danh hiệu những chư vị Phật, mỗi thương hiệu niệm 3 lần.

Nam tế bào Vô-Biên-Thân Như-Lai.

Nam tế bào Bảo-Thắng Như-Lai.

Nam tế bào Ba-Ðầu Ma-Thắng Như-Lai.

Nam mô Sư-Tử-Hống Như-Lai.

Nam tế bào Câu-Lưu-Tôn Như-Lai.

Nam tế bào Tỳ-Bà-Thi Như-Lai.

Nam tế bào Ða-Bảo Như-Lai.

Nam tế bào Bảo-Tướng Như-Lai.

Nam mô Ca-Sa-Tràng Như-Lai.

Nam mô Ðại-Thông Sơn-Vương Như-Lai.

Nam tế bào Tịnh-Nguyệt Như-Lai,

Nam mô Sơn-Vương Như-Lai

Nam mô Trí-Thắng Như-Lai

Nam mô Tịnh-Danh-Vương Như-Lai.

Nam mô Trí-Thành-Tựu Như-Lai

Nam mô Vô-Thượng Như-Lai.

Nam tế bào Diệu-Thinh Như-Lai,

Nam tế bào Mãn-Nguyệt Như-Lai,

Nam tế bào Nguyệt-Diện Như-Lai,

Tiếp theo công ty lễ đọc Thần-chú:

Nẵng mồ Tát phạ Đát tha nghiệt nhiều Phạ rô chỉ đế. Úm, Tam bà la tam bà la hồng.

(5 lần, O)

Thân chúc những quý vị thân trọng điểm thường lạc, công đức thêm nhiều, đạo hạnh viên-mãn.

Đốt 108 nến chính giữa sân và xếp hàng đi vòng xung quanh niệm danh hiệu Phật:

Nam mô A-Di-Đà Phật. (108 lần hoặc nhiều hơn).

Nam tế bào Đại-Từ Đại-Bi Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.

Nam tế bào Đại-Thế-Chí Bồ-Tát.

Nam mô Đại-Nguyện Địa-Tạng-Vương Bồ-Tát.

Nam tế bào Thanh-Tịnh Đại-Hải chúng Bồ-Tát.

Đốt sớ:

Kết thúc khóa lễ Vu-lan

__________________

Các quý vị chú ý:

Vì đây chưa hẳn chỉ bao gồm giáo lý của Phật về Lễ Vu-lan mà còn có Kinh Vu-Lan Bồn. Kinh-điển là pháp thân của Phật bởi vì thế chúng ta phải bảo đảm giữ gìn cẩn thận, thường để lên ban thờ Phật hay khu vực trang-nghiêm, thanh tịnh. Nếu các bạn mà lấy phía trên in ra để cúng dường cho người khác thì công-đức kia thật là vô lượng còn cấp trăm nghìn lần xây chùa tháp. Do sao? vì những Kinh-điển các bạn in ra người nào phát âm được lấy đây y-giáo phụng hành, bọn họ đời này giỏi đời sau thành Phật thì hỏi công đức này đem gì sánh bằng? bắt buộc nói cúng nhường nhịn pháp là vua trong những pháp cúng-dường.

Chúc khách hàng đồng tu làm được nhiều công đức phúc báo đến mình, cho vợ, bé và ông bà, bố mẹ của mình.

Ban chỉnh sửa Làng Phổ-Đà Liên Hoa Tịnh-Độ thành phố tp. Hải phòng ấn tống cúng dường 2014.

LỊCH SỬ NGÀY LỄ VU-LAN BỒN

Nam mô Đại-Mục Kiền-Liên Bồ-Tát.

Bài thì thầm của Cư sỹ Quảng-Tịnh

Mùa Vu-Lan 2013 trên Hải Phòng.

Làng Phổ-Đà Liên-Hoa Tịnh-Độ thành phố tp. Hải phòng in lần thứ 2 năm 2015 bái dường.

Các các bạn đồng tu thân mến!

Sắp đến ngày lễ hội Vu-Lan, tôi tương tự như các quý vị số đông một lòng luôn luôn hướng về ông bà, cha mẹ của mình với lòng thành kính, bùi ngùi thương nhớ, ao ước sao lo tậu lễ, tổ chức triển khai đại-lễ để những bậc ông bà, phụ thân mẹ, cửu huyền thất tổ phần lớn được tận hưởng ơn ân sâu của các chư vị Phật, chư Đại Bồ-Tát, chư thánh thiện Thánh-Tăng nhưng mà được độ thoát địa điểm cảnh khổ của địa-ngục tốt đọa vào Ngã-quỷ, Súc-sinh.

Hễ ai đó đã làm bậc phụ huynh thì hẳn biết công huân sinh thành, nuôi nấng vất vả thế nào để bé cháu có ngày hôm nay. Miếng cơm trắng ngon bố mẹ nhường nhịn đến con, năm canh chẳng khi nào được ngủ yên, phải luôn thức giấc trông con, chăm cháu. “Chỗ khô nhỏ nằm, vị trí ướt bà bầu chịu”.

Lại nữa, thời gian con mạnh bạo thì vất vả là vậy, nhưng lại lúc nhỏ đau, trái gió, trở trời thì còn khổ hơn gấp trăm lần. Con mỗi khi cảm cúm, mũi ngạt, cực nhọc thở, phụ huynh truyền tay nhau bế vác, ru, dỗ thắt cả ruột gan.

Lại nữa, cuộc đời đâu gồm dễ dàng, miếng cơm trắng manh áo, cho tới cuốn vở, sách đèn, ngôi nhà, nghề nghiệp, dựng vợ gả ông xã v.v... Tất cả những đòi hỏi làm cho con, cháu giành được đó là cả một đời còng sống lưng vất vả, các giọt mồ hôi nước đôi mắt lam lũ mới tạo hình thành cho con, con cháu hôm nay. Thỉnh thoảng vì thừa thương con, lại gặp mặt cảnh đời khó khăn nên biết là thao tác làm việc không phải, chế tạo ra tội mà nhiều bậc phụ huynh vẫn cần nhắm mắt nhưng mà làm. Thế cho nên có câu:

Công phụ vương như núi Thái sơn

Nghĩa bà bầu như nước trong mối cung cấp chảy ra.

Vất vả ngay gần cả cuộc sống là vậy, lúc tóc đang bạc, lưng đã còng mà lại đâu đã làm được nghỉ ngơi. Khi bé lớn khôn, gồm vợ, tất cả chồng, thương con giờ ông bà lại đề nghị trông nom con cháu. Tín đồ ta bao gồm câu: “ Một bạn già bằng tía kẻ ở !”

Đúng là như vậy, về già rồi còn vất vả rộng khi thời gian thanh xuân, tất cả mọi việc trong nhà bé cái đi làm việc ông bà đề xuất gánh vác. Thật công đức ấy nếu tất cả hình tướng mạo thì chất đến trời cao. đề xuất Phật nói: “Ông bà, bố mẹ là Phật trong nhà”.

Ông bà, phụ huynh của họ là thế, vậy bạn có bao giờ hỏi giờ đồng hồ ở vị trí đâu? cách trở phương như thế nào ta đâu bao gồm biết? ngậm ngùi thương lưu giữ biết buộc phải làm sao? những người con cháu có hiếu luôn luôn luôn nghĩ về phải làm gì để điện thoại tư vấn chút báo đền cho khỏi tủi hận?

Bởi vậy, lúc trời đất bước đầu chuyển mình, ngày vào se lạnh, cũng là lúc mùa Vu-lan đến, họ lại ghi nhớ về ông bà cha mẹ của mình những mong mỏi đến ngày tu tập mặt nhau, mua lễ dâng hương làm đại lễ Vu-Lan ước Trời, Phật độ cho phụ huynh ông bà được mau giải thoát.

*

Ảnh những người con hiếu thảo thương lưu giữ về ông bà bố mẹ của mình.

Nhưng thật buồn thay! không phải người nào cũng biết ý nghĩa ngày lễ này ra sao? có từ bao giờ? Và yêu cầu làm gì?

Vì vậy tôi lúc này muốn chia sẻ với toàn bộ các người hiếu tử nói về ý nghĩa của đại lễ Vu-Lan.

Các bạn đồng tu thân mến!

Chúng ta ngày rằm mon bẩy, dịp nghỉ lễ Vu-lan do nhiều người chưa được học về Kinh-điển giáo lý của Phật phải người khu vực miền bắc vẫn quen call là ngày “Xá-Tội Vong-Nhân” cúng các chúng-sinh không nhà không cửa. Còn sống miền Nam, rằm tháng 7 thường call là “Vu-Lan chiến thắng Hội”, ngày để con cái báo hiếu thân phụ mẹ. Những nội dung đúng mà đôi lúc cũng chẳng như khiếp Phật dạy nhưng từ tác động của china đem vào, cùng với tự nghĩ của mình mà tạo sự đúng không nhiều sai nhiều, tác dụng bị giảm bớt rất nhiều. Họ phải nghiên cứu và phân tích thật kỹ lưỡng lại để chỉnh sửa cho đúng.

Sự tích của ngày bái rằm mon 7 cũng xuất phát điểm từ khi Phật thấy lòng hiếu thảo rất mực của Ngài Mục-Kiền-Liên với bố mẹ của mình, cùng với lòng trường đoản cú bi to lớn mà Ngài đã đưa ra gần như sắc quyết đặc trưng cho dịp nghỉ lễ này ra đời.

Chúng ta đi kiếm hiểu vào kinh điển Phật thì thấy rõ ý nghĩa sâu sắc của ngày lễ hội Vu-Lan này. Tôi xin trân trọng chuyển mang lại quý các bạn đồng tu nội dung quan trọng đặc biệt này.

Thưa các bạn đồng tu! Ngài Mục-Kiền-Liên một vị A-La-Hán, đệ-tử phệ của Phật Thích-Ca Mâu-Ni. Mục-Kiền-Liên chưa phải tên thiệt mà chỉ với hiệu, còn tên Ngài là La-Bộc.

Chuyện xưa đề cập rằng La-Bộc là con ông Phổ-Tướng và bà Thanh-Đề là tín đồ con rất mực hiếu thảo. Ngay lập tức từ bé dại luôn biết chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ hết lòng. Vì mái ấm gia đình túng thiếu, La-Bộc đề xuất đi sắm sửa ở tỉnh Kiên-Liên. Khi sẽ giầu có, La-Bộc nhớ tới mẹ già liền cho người về quê biếu chi phí mẹ. Bà mẹ ăn xài hết nhẵn số tiền kia rồi, lại sai bạn giết chó làm cho nhân bánh biếu sư. Đến lúc La-Bộc về thì chị em lại chối và nói rằng từng nào tiền bé gửi về cho đã mang cúng cả vào đền miếu Miếu-vũ rồi.

Chẳng bao lâu mẹ chết. Chịu tang mẹ 3 năm, La-Bộc đi qua nước Ki-đô là địa điểm Phật ở, La-Bộc xin được quy-y với ở lại đây tu luyện.

Đức Phật thấy La-Bộc bao gồm chí cần đã đồng ý lời thỉnh mong đó và sai thầy Kha-Na giảm tóc mang đến ông và đặt thương hiệu là Đại-Mục Kiền-Liên (gọi tắt là Mục-Liên) và cho vào tu ở chùa Lã-Bí trong rừng Quýt-Sơn. Sau một thời gian tu hành khôn xiết tinh tấn, được Phật và các chư Đại Bồ-Tát hết dạ tận tình dìu dắt, Mục-Kiền-Liên đã vượt mọi người thường và hội chứng quá vị A-La-Hán, tất cả sáu phép thần-thông, dựa vào đó có thể nhìn thấy rõ bọn chúng sinh trong tía cõi từ vị trí sâu tối nhất là Địa-ngục A-tỳ, cho tới cõi trời tối đa là Trời Hữu-đỉnh.

Hôm ấy, nhân bao gồm dịp trải qua rừng Quýt-Sơn, Ngài Kiền-Liên phải trải qua ngôi chùa Thiên-Giai, đó là nơi bao gồm âm-hồn thường kéo về phía trên để được nghe thầy trụ-trì là 1 trong vị Bồ-Tát giảng Kinh, thuyết pháp.

Mục-Kiền-Liên nhìn đoàn tín đồ ấy thì nhận thấy trong đó tất cả người phụ vương của bản thân là ông Phổ-Tướng tuy vậy tìm mãi thì ko thấy bà Thanh-Đề đâu. Ngài vận rất là Thần-thông soi khắp nhân-gian, trên trời chẳng thấy, khi quan sát xuống các tầng địa-ngục thì thấy mẹ mình bị giam cầm, sinh sống địa-ngục A-tỳ, khu vực đó black tối, ánh nắng của phương diện trăng cùng mặt trời không bao giờ chiếu tới. Bộ hạ bà bị gông cùm, thân thể hết sức tiều tụy bởi vì bị rất hình tra tấn hôm sớm không ngừng nghỉ.

Nhìn thấy cảnh đó, Mục-Kiền-Liên ôm lấy mẹ nhưng khóc. Chị em thấy bé vừa mừng, vừa tủi, nước mắt hai hàng. Bà nhờ nhỏ tìm bí quyết cứu mình ra khỏi địa-ngục này.

Mục-Liên thấy bà bầu bị do đó liền lấy bình bát, mang cơm của bản thân dâng mẹ. Bà mẹ Ngài được cơm trắng nhưng không vào miệng cơm trắng đã té ra than lửa đỏ hồng. Ngài gian khổ quay về chỗ Phật, sà vào lòng Phật mà khóc nức nở, Ngài đề cập lại chuyện bà bầu mình địa điểm địa-ngục như thế nào và mong Phật cứu giúp mẹ mình.

Ảnh ngài Mục-Kiền-Liên dưng cơm mang đến mẹ.

Đức Phật yêu đương xót nhưng nói: “Mẹ con tạo nghiệp ác sâu dầy phải bị đọa vào Địa-ngục A-tỳ, khu vực khổ nhất trong số địa-ngục. Vì chưng bà bị đói nạp năng lượng lâu ngày nên khi được bé dâng cơm, sợ những cô-hồn đến tranh cướp yêu cầu đã sử dụng một tay che bát cơm, đôi mắt bốc lửa nên khi thức nạp năng lượng đưa lên mồm đã trở thành than. Dù con tất cả sức thần-thông quảng đại mang đến đâu cũng không được sức cứu bà bầu mình đâu. Giờ chỉ tất cả một cách vào ngày rằm mon bảy 7 tới đây là ngày tự-tứ của mười phương Tăng, vớ thảy các vị đều rất từ-bi, ứng thọ cần ai cúng-dường Thánh Tăng thì tất cả đều quá ác-đạo, ứng niệm giải thoát. Bé hãy lo tậu quần áo, cơm trắng canh ngon, trai tịnh, và rất nhiều mâm ngũ quả thuộc hoa tươi, mùi hương dâu đèn nến, chóng chõng chiếu gối, mùng màn quần áo, thau cọ mặt, khăn thấm lau tay cùng những món nhật dụng khác. Cùng với lòng chí thành dâng lễ đồ dùng lên cúng-dường, khẩn mong nhờ hòa hợp lực của chư các vị Bồ-Tát, những vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, các vị Pháp-sư cư-sỹ những người dân có lòng từ-bi, lại giữ lại gìn giới luật, đức độ ở mọi mười phương một lòng cầu các chư vị Phật, chư đại Bồ-Tát, hồi phía công đức ấy cho chị em của bé và cả phụ huynh bẩy đời trước đó thì mới mong được giải thoát.”

Tôn-giả Mục-Kiền-Liên về làm đúng lời Phật dạy, trái nhiên người mẹ Ngài được giải thoát. Mục-Kiền-Liên đã đưa chị em bay lên chầu trời cầu xin Đức Phật xoá tội mang lại bảy đời phụ huynh trước trên đây của mình. Toàn bộ các bậc bố mẹ đó nhân đây cũng khá được giải thoát. Mục-Kiền-Liên lại bất giác nghĩ về thương đến toàn bộ những bậc cha mẹ của bao tín đồ khác cũng giống phụ huynh của bản thân một sương nhì nắng, tần tảo nuôi con, nhiều khi tạo tội cũng chỉ vì chưng miếng cơm manh áo của con. Do thế, Ngài quỳ gối lẹo tay, cúi xin Phật mở lòng hải-hà, cho những người bé hiếu thảo với ông bà, cha mẹ hay người thân yêu của chính mình cũng được có thời cơ mỗi năm dưng cúng đồ lễ chay tịnh lên các chư Tăng để muốn nhờ công-đức và lòng từ-bi của các chư vị nhưng được giải thoát.

Đức Phật khen lành thay! Ngài sẽ ban tía và thí phép nhằm hàng năm open Trời ngày Rằm mon bẩy từ 12 giờ đêm hôm 14 đến 12 giờ đêm hôm 15, các vong-linh được về gia đình mình để tham dự cùng con cháu làm lễ Vu-Lan. Ngài cũng xác quyết, khuyến thỉnh các vị chư Bồ-Tát, Thănh-Văn, Duyên-Giác, Tăng-Ni vào ngày tự-tứ rằm mon bẩy, mừng cuống nhận lễ cúng-dường của mọi fan con hiếu thảo dưng tiến, rồi làm đại lễ Vu-Lan ước chư Phật, chư đại Bồ-Tát, chư hiền khô Thánh Tăng nhằm độ mang lại ông bà, thân phụ mẹ, tín đồ thân của những gia-chủ thoát khỏi ba con đường khổ nơi Địa-ngục, Ngã-quỷ, Súc-sinh, lại được quay trở về làm người, có thời cơ để nhưng tu hành cầu được giải thoát sinh-tử luân-hồi mau thành Bồ-Tát, thành Phật.

Từ đó trở đi, cứ sau mùa kiết-hạ là các chư Tăng, Ni, các Pháp-sư Cư-sỹ cùng các Phật-tử phần đông tổ chức dịp lễ Vu-Lan để những người bé hiếu thảo tứ phương về dâng lễ vật mong cho ông bà phụ huynh mình được giải thoát.

Ảnh 108 ngọn nến xinh sắn được Pháp-sư cư-sỹ Quảng Tịnh và các Phật-tử thắp lên

đêm Lễ Vu-lan 2011 tại miếu Lũng-Tiên Quận Kiến-An thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Dựa vào tích ấy, vào trong ngày rằm mon 7, các chùa các làm lễ chay trai đàn, phá ngục cho những tội nhân. Nhà nhà cũng theo đó thành kính, có tác dụng lễ bởi tin rằng ngày đó dưới âm ti nhiều vong nhân đang đuợc xá tội.

Noi gương hiếu thuận của Mục-Kiền-Liên, ngày rằm mon 7 biến chuyển ngày đầu năm Vu-Lan, con cháu báo ân thân phụ mẹ. Dịp lễ ấy có giá trị đạo đức hết sức cao. Tín đồ ta gồm câu: “Giọt ranh mãnh trước rơi thay nào, giọt sau rơi thế đấy”.

Việc các quý vị báo hiếu phụ huynh mình lúc này ra sao, vẫn có công dụng giáo dục, bồi đắp lòng hiếu hạnh của bé cháu quý khách với ông bà, cha mẹ sau này, gieo nhân Bồ-Đề mang lại mãi mãi mai sau. Vì chưng thế, các quý vị đang làm một quá trình đầy ý nghĩa cao tay nhất, thực tế nhất mang đến Ông bà cha mẹ, người thân trong gia đình và cho cả chính mình.

(còn tiếp phần Sự không giống nhau giữ lễ Vu-Lan báo hiếu với Ngày thờ cô hồn, xóa tội vong

SỰ KHÁC NHAU GIỮA LỄ VU-LAN BÁO HIẾU VÀ NGÀY CÚNG CÔ HỒN, XÓA TỘI VONG NHÂN

Các các bạn đồng tu thân mến!

Ngày Rằm mon bẩy theo đạo phật thì là đợt nghỉ lễ Vu-Lan Bồn, còn theo trần giới vì tác động của Nho giáo cùng Lễ giáo Trung Hoa nên được gọi ngày này là “Ngày xóa tội Vong Nhân” tuyệt “Ngày bái Cô-Hồn”. Nhiều bạn không học kinh điển Phật cho rằng giống nhau nhưng thực ra đợt nghỉ lễ Vu-Lan cùng Lễ Cô-Hồn hoàn toàn khác nhau là nhị lễ mà lại trùng vào cùng một ngày.

Sự tích Lễ cúng Cô-hồn toàn thể như sau:

Theo “Phật Thuyết Cứu-Bạt Diệm-Khẩu Ngạ-Quỷ Ðà-La-Ni Kinh” mà suy thì việc cúng cô-hồn có liên quan đến mẩu truyện giữa Ngài A-Nan-Ðà, thường gọi tắt là A-Nan, bạn em bé chú của Phật và cũng giống như ngài Mục-Kiên-Liên, các vị đầy đủ là đệ-tử khủng của Phật Thích-Ca Mâu-Ni. Mẩu chuyện với một nhỏ quỷ mồm lửa (Diệm-khẩu) xuất xắc cũng điện thoại tư vấn là quỷ phương diện cháy (Diệm-nhiên).

Có một buổi tối, Ngài A-Nan sẽ ngồi trong tịnh-thất thì thấy một nhỏ ngạ-quỷ, thân thể thô gầy, cổ nhỏ mà dài, miệng nhả ra lửa cách vào. Quỷ cho biết rằng tía ngày sau A-Nan sẽ chết và đã luân hồi vào cõi Ngạ-quỷ mồm lửa khía cạnh cháy như nó.

A-Nan hại quá, bèn nhờ vào Quỷ bày mang đến phương biện pháp tránh ngoài khổ đồ. Quỷ đói nói: “Ngày mai ông nên thí cho lũ Ngạ-quỷ chúng tôi mỗi đứa một hộc thức ăn, lại vì tôi mà cúng-dường Tam-Bảo thì ông sẽ tiến hành tăng thọ mà tôi đây cũng sẽ được sinh về cõi trên”.

A-Nan mang chuyện bạch với Ðức Phật. Phật bèn mang đến Ngài bài bác chú hotline là “Cứu-Bạt Diệm-Khẩu Ngạ-Quỷ Ðà-La-Ni”, đem tụng vào lễ cúng để được thêm phước.

Từ đó, tín đồ Trung-Ho