Kinh nhật tụng chùa hoằng pháp

Chí trọng tâm đảnh lễ: Nam tế bào tận lỗi không đổi mới pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, nhân từ Thánh Tăng hay trụ Tam Bảo. (1 lạy) 

Chí trung ương đảnh lễ: Nam tế bào Ta-bà giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sinh Di-lặc tôn Phật, Đại trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát, Đại hạnh Phổ thánh thiện Bồ-tát, Hộ pháp chư tôn Bồ-tát, Linh tô hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy) 

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương cực Lạc thế giới Đại từ bỏ Đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán vắt Âm Bồ-tát, Đại ráng Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng vương vãi Bồ-tát, thanh tịnh Đại hải bọn chúng Bồ-tát. (1 lạy) 

*

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò hương vừa bén cừu đàn,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ biết ngọn mùi hương chí thiềng

Pháp thân toàn thể hiện tiền

Chứng minh hương nguyện phước ngay tắp lự ban cho. 

Nam mô hương thơm Vân chiếc Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) 

*

CHÚ ĐẠI BI

Nam tế bào Đại bi Hội thượng Phật Bồ-tát. (3 lần) 

Thiên thủ thiên nhãn vô hổ ngươi đại bi trọng điểm đà la ni.

Bạn đang xem: Kinh nhật tụng chùa hoằng pháp

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị đa, bà lô kiết đế, thước chén bát ra da, tình nhân đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát mãng cầu đát toả.

Nam tế bào tất kiết lật đoả, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam tế bào na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha người thương đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phân phát xà domain authority đế, ma ha phát xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phân phát sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra, hô lô hô lô, hê rị, ta ra ta ra, tất rị vớ rị, sơn rô sơn rô, nhân tình đề dạ tình nhân đề dạ, bồ đà dạ, người thương đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì địa rị sắc đẹp ni na, cha dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ ta bà ha. Tất đà dủ nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Trả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Tía đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi chiến thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam tế bào hắc ra đát na, nhiều ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án, tất điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha. 

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần) 

*

KỆ KHAI KINH

Phật pháp rộng sâu cực kỳ nhiệm mầu.

Trăm nghìn muôn kiếp khó khăn tìm cầu.

Con ni nghe thấy siêng trì tụng.

Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu. 

Nam mô Thập phương hay trụ Tam Bảo. (3 lần) 

*

SÁM HỐI SÁU CĂN

Chí trung tâm sám hối.

Chúng nhỏ từ vô thỉ kiếp mang đến nay;

Bỏ mất bạn dạng tâm, đắn đo chánh đạo.

Rơi ba đường khổ, vì chưng sáu căn lầm;

Không sám lỗi trước, khó khăn tránh hối sau. 

1. NGHIỆP CĂN MẮT LÀ:

Nhân ác coi kỹ, nghiệp thiện coi khinh;

Lầm dìm hoa giả, quên nhìn trăng thật.

Yêu ghét nổi dậy, đẹp xấu tranh giành.

Chợt đôi mắt dối sanh, mờ con đường chánh kiến.

Trắng qua xanh lại, tía nên vàng sai.

Nhìn lệch các thứ, nào khác kẻ mù

Gặp người sắc đẹp, liếc trộm chú ý ngang;

Loà mắt không sanh, phiên bản lai diện mục.

Thấy ai nhiều có, giương mắt mãi nhìn.

Gặp kẻ xấu cùng, lờ đi chẳng đoái.

Người dưng chết chóc, nước mắt ráo khô;

Thân quyến qua đời, tầm tã lệ máu.

Hoặc cho Tam Bảo, hoặc vào chùa chiền;

Gần tượng thấy kinh, mắt ko thèm ngó.

Phòng Tăng điện Phật, chạm mặt gỡ gái trai;

Mắt liếc mi đưa, si mê sắc dục.

Không hổ thẹn Hộ Pháp, chẳng hại Long Thần;

Trố mắt mê say vui, đầu trước đó chưa từng cúi.

Những tội như thế, vô lượng vô biên;

Đều từ mắt sanh, bắt buộc sa địa ngục.

Trải hằng sa kiếp, mới được gia công người;

Dù được thiết kế người, lại bị mù chột. 

2. NGHIỆP CĂN TAI LÀ:

Ghét nghe chánh pháp, đam mê lắng lời tà;

Mê mất gốc chơn, đuổi theo nước ngoài vọng.

Sáo bầy inh ỏi, bảo khúc Long ngâm;

Văng vọng mõ chuông, coi như ếch nhái.

Câu ví bài xích vè, bỗng nhiên để dạ;

Lời tởm câu kệ, ko chút lắng tai.

Thoảng nghe khen hảo, khấp khởi ao ước cầu;

Biết rõ lời lành, đâu từng ưng nhận.

Vài bố bạn rượu, năm bảy khách chơi;

Tán ngắn bàn dài, châu đầu nghe thích.

Hoặc gặp thầy bạn, dạy bảo đinh ninh;

Những điều hiếu trung, che tai vứt mặc.

Hoặc nghe tiếng xuyến, tự dưng nảy lòng dâm;

Nghe nửa câu kinh, tức thì như tai ngựa.

Những tội như thế, vô lượng vô biên;

Đầy ắp vết mờ do bụi trần, kể làm thế nào để cho xiết.

Sau lúc mạng chung, rơi bố đường ác;

Hết nghiệp lâu sanh, lại làm người điếc. 

3. NGHIỆP CĂN MŨI LÀ:

Thường tham mùi hương lạ, trăm lắp thêm ngạt ngào;

Chẳng ưng ý chân hương, năm phần thanh tịnh.

Lan xông sạ ướp, chỉ phù hợp tìm tòi;

Giới định mùi hương huân, trước đó chưa từng để mũi.

Trầm bầy thiêu đốt, để trước Phật đài;

Nghểnh cổ hít hơi, trộm hương thơm phẩy khói.

Theo dõi mùi hương trần, Long Thần chẳng nể;

Chỉ ham mê mùi xằng, trọn không ngán mỏi.

Mặt đào má hạnh, thu hút chẳng lìa;

Cây giác hoa tâm, xoay đi không đoái

Hoặc ra phố chợ, hoặc vào nhà bếp sau;

Thấy dơ thèm ăn, ưa nhơ bẩn kiếm nuốt.

Chẳng ngại tanh hôi, không kiêng hành tỏi;

Mê mãi không thôi, như lợn ở ổ.

Hoặc rã nước mũi, hoặc hỉ đàm vàng;

Bôi cột quẹt thềm, làm dơ đất sạch.

Hoặc say ở ngủ, điện Phật chống Tăng;

Hai mũi thở hơi, xông kinh nhơ tượng.

Ngửi sen thành trộm, nghe mùi hương thành dâm;

Không biết ko hay, đều bởi nghiệp mũi.

Những tội như thế, vô lượng vô biên;

Sau lúc mạng chung, đoạ bố đường khổ.

Trải nghìn muôn kiếp, mới được thiết kế người;

Dù được thiết kế người, quả báo dịch mũi. 

4. NGHIỆP CĂN LƯỠI LÀ:

Tham đủ mọi mùi, yêu thích xét ngon dở;

Nếm hết những thứ, biết rõ to gầy.

Sát hại sinh vật, nuôi chăm sóc thân mình;

Quay rán cá chim, nấu nướng hầm gắng thú.

Thịt tanh mập miệng, hành tỏi ruột xông;

Ăn rồi đòi nữa, nào thấy no lâu.

Hoặc đến bầy chay, mong Thần lễ Phật;

Cố cam bụng đói, hóng lúc vấn đề xong.

Sáng sớm ăn chay, cơm trắng ít nước nhiều;

Giống hệt fan đau, nỗ lực nuốt thuốc, cháo.

Mắt đầy mỡ thừa thịt, mỉm cười nói hân hoan;

Rượu chuốc cơm mời, nóng rứa nguội đổi.

Bày tiệc đãi khách, cưới gả đến con;

Giết hại bọn chúng sanh, vì tía tấc lưỡi.

Nói dối bày điều, thêu dệt bịa thêm;

Hai lưỡi bỗng sanh, độc ác dấy khởi.

Chửi mắng Tam Bảo, nguyền rủa bà mẹ cha;

Khinh khi hiền hậu thánh, lừa dối phần đa người.

Chê bai bạn khác, che giấu lỗi mình;

Bàn luận cổ kim, khen chê này nọ.

Khoe khoang nhiều có, lăng nhục fan nghèo;

Xua đuổi Tăng-Ni, chửi mắng tôi tớ.

Lời dèm dung dịch độc, nói khéo giờ đàn;

Tô vẽ điều sai, nói ko thành có.

Xem thêm: Du Học Thái Lan: Bảng Xếp Hạng Các Trường Đại Học Nổi Tiếng Ở Thái Lan

Oán hờn nóng lạnh, phỉ nhổ non sông;

Tán dóc Tăng phòng, ba hoa Phật điện.

Những tội như thế, vô lượng vô biên;

Ví như cat bụi, đếm chẳng thể cùng.

Sau lúc mạng chung, vào lao tù Bạt thiệt;

Cày fe kéo dài, nước đồng rót mãi.

Quả báo hết rồi, muôn kiếp new sanh;

Dù được làm người lại bị câm bặt. 

5. NGHIỆP CĂN THÂN LÀ:

Tinh phụ thân huyết mẹ, chung hợp phải hình;

Năm tạng trăm hài, cùng mọi người trong nhà kết hợp.

Chấp cho là thật, chẳng chú ý pháp thân;

Sinh dâm, sát, trộm bèn thành ba nghiệp. 

a. Nghiệp giáp sinh là:

Luôn làm bạo ngược, chẳng khởi nhân từ;

Giết hại tứ loài, đâu biết một thể.

Lầm hại ráng giết, tự làm cho dạy người;

Hoặc search thầy bùa, mang lại ếm đối.

Hoặc làm cho thuốc độc, nhằm hại sinh linh;

Chỉ cốt hại người, không thể thương vật.

Hoặc đốt núi rừng, đậy cạn khe suối;

Buông chài bủa lưới, xuýt chó thả chim.

Thấy nghe tuỳ hỷ, niệm dấy tưởng làm;

Cử cồn vận hành, rất nhiều là tội lỗi. 

b. Nghiệp trộm cắp là:

Thấy tài bảo người, thì thầm khởi vai trung phong tà;

Phá khoá nạy then, sờ bao tìm túi.

Thấy của hay trụ, lòng dấy khởi tham;

Trộm ở trong phòng chùa, không hại Thần giận.

Không đều vàng ngọc, mới mắc tội to;

Ngọn cỏ cây kim, những thành nghiệp trộm. 

c. Nghiệp thông dâm là:

Lòng mê nhan sắc, đôi mắt đắm phấn son;

Chẳng đoái liêm trinh, riêng rẽ sanh lòng dục.

Hoặc khu vực đất Phật, chánh điện phòng Tăng;

Cư sĩ gái trai, đụng đụng đùa giỡn.

Tung hoa ném quả, đấm đá cẳng kề vai;

Khoét ngạch trèo tường, đông đảo là dâm nghiệp.

Những tội như thế, vô lượng vô biên;

Đến thời gian mạng chung, phần đông vào địa ngục.

Gái nằm chóng sắt, trai ôm cột đồng;

Muôn kiếp tái sanh, lại chịu đựng tội báo. 

6. NGHIỆP CĂN Ý LÀ:

Nghĩ vơ suy nghĩ vẩn, không thời điểm nào dừng;

Mắc mứu tình trần, kẹt trung ương chấp tướng.

Như tằm kéo kén, càng buộc càng bền;

Như bướm lao đèn, từ bỏ thiêu từ bỏ đốt.

Hôn mê chẳng tỉnh, điên đảo dối sanh;

Não loạn trung khu thần, đều do cha độc. 

a. Tội keo dán giấy tham là:

Âm mưu ghen tuông ghét, keo dán giấy cú vét vơ;

Mười vốn ngàn lời, còn đến chưa đủ.

Của chứa tợ sông, lòng như hũ chảy;

Rót vào lại hết, đề nghị nói không đầy.

Tiền mục lúa hư, không cứu đói rét;

Lụa là chất đống, nào gồm giúp ai.

Được người mấy trăm, chưa chỉ ra rằng nhiều;

Mất bản thân một đồng, tưởng chừng như hao lớn.

Trên tự châu báu, dưới mang đến tơ gai;

Kho đụn hóa học đầy, trước đó chưa từng bố thí.

Bao nhiêu sự việc, ngày tính tối lo;

Khổ tứ lao thần, hầu hết từ tham nghiệp. 

b. Tội lạnh giận là:

Do tham có tác dụng gốc, lửa giận từ bỏ thiêu;

Quắc mắt quát to, xua tan hoà khí.

Không riêng người tục, cả mang lại thầy tu;

Kinh luận tranh giành, cùng cả nhà công kích.

Chê cả sư trưởng, nhiếc đến bà bầu cha;

Cỏ nhẫn héo vàng, lửa độc rực cháy.

Buông lời sợ vật, chứa tiếng sợ hãi người;

Không ghi nhớ từ bi, chẳng theo hình thức cấm.

Bàn thiền tợ Thánh, trước cảnh như ngu;

Dầu ở cửa Không, chưa thành vô ngã.

Như cây sinh lửa, lửa cháy đốt cây ;

Những tội bên trên đây, đều vày nghiệp giận. 

c. Tội đần si là:

Căn tánh ngây ngô độn, ý thức buổi tối tăm;

Chẳng hiểu tôn ti, không phân thiện ác.

Chặt cây sợ hãi mạng, giết gấu gãy tay;

Mắng Phật chuốc ương, phun Trời ướt mặt.

Quên ơn quên đức, bạc tình bội nhân;

Không tỉnh không xét, đều vị si nghiệp.

Những tội như thế, cực kỳ nặng vô cùng sâu;

Đến lúc mạng chung, rơi vào cảnh địa ngục.

Trải ngàn muôn kiếp, new được thọ sanh;

Dù được lâu sanh, lại mắc dại dột báo.

Nếu ko sám hối, đâu được tiêu trừ;

Nay trước Phật đài, thảy phần lớn sám hối. 

Nam mô cầu Sám hối Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) 

*

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu quán Tự Tại,

Dầy công tu huệ new mở mang!

Chân như một áng linh quang,

Chiếu soi năm uẩn đều không tồn tại gì.

Bát-nhã huệ soi đi mọi chốn,

Dứt phần đông đường khổ khốn tai nàn!

Xá-lợi trọng tâm chớ nghi nan,

Sắc cơ nào khác cái không đâu mà!

Cái không nọ như thế nào xa cái sắc,

Sắc là không, không sắc như nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức khác đâu,

Chân không xét cũng một mầu cầm cố thôi

Này Xá-lợi nghĩ coi tất cả phải?

Những pháp ko xét lại thực là:

Chẳng sanh, chẳng hoàn thành đó mà,

Sạch dơ, thêm giảm cũng là chân không

Ấy vậy buộc phải xét thông gần như lẽ,

Như hư không sắc vẻ gì đâu?

Thọ, tưởng, hành, thức sạch làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng hờ hững như thế,

Lục è kia cũng nói là không.

Đã ko nhãn giới trong cả thông

Đến ý thức giới cũng ko thấy gì.

Vô vô minh nương chi mà có?

Bổn tánh không soi nó bắt buộc tiêu!

Đã không lão tử hiểm nghèo,

Còn đâu già chết, hòng theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo không thay!

Trí còn ko có, đắc này được đâu?

Vô sở đắc là câu xuất xắc diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu đường tu.

Chân không bổn tánh như như,

Nhờ huệ Bát-nhã thật hỏng soi làu!

Không ngăn ngại còn đâu lo sợ!

Mộng tưởng không trọng tâm chẳng hòn đảo điên

Chân như bổn tánh thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, chứng bắt buộc đạo mầu!

Tam nạm Phật ngôi cao bệnh quả,

Thảy phần đông nhờ Bát-nhã tu nên.

Bát-nhã này cực kỳ thiêng liêng!

Ấy đại thần chú giúp buộc phải đạo thiền.

Ấy thần chú đại minh sáng sủa chói!

Chú vô thượng vòi vĩnh vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng chú ấy mà,

Gồm đủ thần lực thiệt là tối linh!

Những nhức đầu khó xử thênh thênh trừ hết,

Lời nói này sống động chẳng ngoa.

Vậy phải Bát-nhã thuyết qua,

Này câu thần chú niệm ra như vầy:

Yết đế, yết đế, bố la yết đế,

Ba la tăng yết đế, nhân tình đề tát bà ha. (3 lần) 

VÃNG sinh THẦN CHÚ

Nam mô A-di-đà bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa diệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, vớ đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di ni, dà dà na. Chỉ nhiều ca lệ, ta bà ha. (3 lần) 

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật sắc vàng tươi,

Tướng tốt quang minh vẹn đầy đủ mười.

Ánh sáng toả hình năm núi lớn,

Mắt trong tợ nước tư nguồn khơi.

Hào quang hoá Phật bao nhiêu ức,

Bồ-tát hiện tại thân gấp mấy mươi.

Bốn tám lời nguyện hy vọng độ chúng,

Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi. 

Nam mô Tây Phương cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật. 

Nam tế bào A-di-đà Phật. (Nhiều, không nhiều tuỳ thời gian) 

Nam mô Đại bi Quán cố gắng Âm Bồ-tát. (3 lần) 

Nam tế bào Đại thay Chí Bồ-tát. (3 lần) 

Nam mô Địa Tạng vương Bồ-tát. (3 lần) 

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát. (3 lần) 

*

SÁM PHÁT NGUYỆN

Đệ tử chúng bé từ vô thỉ

Gây bao tội ác vì lầm mê

Đắm trong sinh tử đang bao lần

Nay mang lại trước đài Vô Thượng Giác

Biển trằn khổ nhiều năm luân lạc

Với sanh linh vô số điêu tàn

Sống u hoài vào kiếp lầm than

Con lạc lõng không quan sát phương hướng

Đàn con dại từ tương đối lâu vất vưởng

Hôm ni trông thấy đạo huy hoàng

Xin hướng đến núp láng từ quang

Lạy Phật Tổ soi băng thông bước

Bao tội khổ trong đường ác trược

Vì tham, sân, si mạn khiến nên

Con lúc này giữ trọn lời nguyện

Xin sám ân hận để lòng thanh thoát

Trí huệ quang minh như nhật nguyệt

Từ bi vô lượng cứu giúp quần sinh

Ôi! từ khóa lâu ba vùng ngục hình

Giam duy trì mãi bé nguyện ra khỏi

Theo gót Ngài thừa qua khổ ải

Nương thuyền trường đoản cú vượt ngoài ái hà

Nhớ lời Ngài,”bờ giác ko xa

Hành thập thiện mang lại đời tươi sáng

Bỏ việc ác, để đời quang đãng

Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân”

Lời ngọc vàng ghi mãi mặt lòng

Con nguyện được sinh sống đời rộng lớn rãi

Con niệm Phật nhằm lòng nhớ mãi

Hình trơn Ngài cứu vớt khổ chúng sanh

Để theo Ngài trên cách đường lành

Chúng con khổ, nguyện xin cứu khổ

Chúng nhỏ khổ, nguyện xin từ bỏ độ

Ngoài tham lam sân hận ngập trời

Phá mê mệt mê trí huệ giỏi vời

Con lưu giữ đức Di-đà lạc quốc

Phật A-di-đà thân kim sắc

Tướng tốt quang minh trường đoản cú trang nghiêm

Năm Tu-di uyển gửi bạch hào

Bốn biển mập trong ngần đôi mắt biếc

Trong hào quang quẻ hoá rất nhiều Phật

Vô số Bồ-tát hiện ở trong

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh

Chín phẩm sen xoàn lên giải thoát

Quy mạng lễ A-di-đà Phật

Ở phương Tây nhân loại an lành

Con nay xin vạc nguyện vãng sanh

Cúi xin đức trường đoản cú Bi tiếp độ. 

HỒI HƯỚNG

Tụng khiếp công đức vô biên

Xin mang hồi hướng phần đông miền ngay gần xa

Chúng sinh pháp giới bao la

Đều về rất Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu bố chướng óc phiền

Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng sủa ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời vị tha.

Nguyện sanh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là bố mẹ mình

Hoa khai ngộ pháp Vô sanh

Cùng chư Bồ-tát các bạn lành với ta.

Nguyện lấy công đức sản xuất ra

Hướng về khắp cả xa gần hưởng nhờ

Con cùng muôn loại thân sơ

Đều thành Phật đạo, mang đến bờ an vui. 

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Thập phương thường trụ Tam Bảo. 

Nam tế bào Ta Bà Giáo nhà Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. 

Nam mô Tây phương cực Lạc thế giới Đại trường đoản cú Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại bệnh minh. 

Giờ này đệ tử, cùng với đại chúng, kính cẩn trước Phật, thật tâm đọc tụng, kinh... Với xưng danh hiệu Phật. Nguyện lấy công đức này hồi hướng: phật giáo sáng thêm, xe cộ Pháp thường xuyên chuyển, gió hoà mưa thuận, nước nhà hưng thịnh, trái đất hoà bình, dân chúng an lạc. 

Thứ nguyện: ước an lành đệ tử ..... Thuộc chư thiện nam giới tín nữ, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua bệnh khỏi, thân tâm an lạc, hay được kiết tường, vạn sự như ý, phát trung ương Bồ-đề, trở lại chánh đạo, thấm nhuần mưa pháp, phước huệ song tu, gia quyến an khang, tín nhiệm Tam Bảo càng sâu, trung ương từ đối bọn chúng sinh tăng trưởng. 

Lại nguyện: cầu siêu hương thơm linh ..... Cùng chư hương linh, cửu huyền thất tổ, các gia những tộc, đồng chí trận vong, đồng bào tử nạn, nương nhờ sức Phật, mang đến được đạo tràng, nghe ghê nghe Pháp, mau chóng thoát đường mê, sinh về Tịnh độ. 

Khắp nguyện: Kẻ mất vô cùng thăng, fan còn phúc lạc, âm khí và dương khí lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Nam mô A-di-đà Phật! 

*

Tự quy y Phật, xin nguyện bọn chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy) 

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ gớm tạng, trí huệ như biển. (1 lạy) 

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, tất cả không ngại. (1 lạy) 

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam tế bào Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính thưa đại chúng, đã đi vào giờ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời đại chúng chắp tay trang nghiêm trước ngực, lắng lòng thanh tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *