Trường trung học cơ sở lê thanh nghị

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 2000/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 02 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MÃ ĐỊNH DANH mang đến CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH NHÀNƯỚC VÀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Trường trung học cơ sở lê thanh nghị

Ban hành mã định danh cho những cơ quan, đơn vị hànhchính công ty nước và các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, gồm:

1. Mã định danh của đơn vị chức năng cấp 2:Gồm những Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân những huyện, thị xã, tp và các đơnvị sự nghiệp trực ở trong Ủy ban quần chúng. # tỉnh (Phụ lục I).

2. Mã định danh của đơn vị chức năng cấp3: Gồm những cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban quần chúng cáchuyện, thị xã, thành phố (Phụ lục II).

3. Mã định danh của đơn vị chức năng cấp4: Gồm các cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc những cơ quan, đơn vị có mã định danh cấp cho 3(Phụ lục III).

Xem thêm: Khinh Khí Cầu Mang Hình Ảnh Khinh Khí Cầu, Baguio, Pamukkale

Điều 2. Tổchức thực hiện

1. Mã định danh điện tử quy địnhtại Điều 1 đưa ra quyết định này giao hàng trao thay đổi văn bạn dạng điện tử giữa những cơ quan,đơn vị; tích hợp, share giữa những ứng dụng technology thông tin trên địa phận tỉnhHải Dương.

2. Những cơ quan, đơn vị chức năng sử dụngmã định danh điện tử trên Điều 1 khi có phát sinh đơn vị chức năng trực nằm trong hoặc núm đổivề tổ chức cơ cấu tổ chức như: đổi tên, tách, nhập, giải thể, trong vòng 15 ngày phải gửivăn bạn dạng về Sở thông tin và media để đúng lúc cập nhật, điều chỉnh vàcông khai trên hệ thống.

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, chủ tịch Sở tin tức và Truyền thông; Thủ trưởng những Sở, Ban, ngành cấptỉnh; quản trị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổchức, cá thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

khu vực nhận: - Như Điều 3; - Bộ thông tin và Truyền thông; (Để báo cáo) - nhà tịch, những PCT ubnd tỉnh; - chỉ đạo VP ủy ban nhân dân tỉnh; - các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; - UBND những huyện, thị xã, thành phố; - UBND những xã, phường, thị trấn; - Trung trung tâm CNTT - Lưu: VT, KGVX, Nam(7)

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Minh Hùng

PHỤ LỤC I

TT

định danh điện tử

Tên cơ quan, đối chọi vị

Địa chỉ cơ quan, 1-1 vị

Thư năng lượng điện tử công vụ

Điện thoại

Website

Mã định danh đã cấp theo QCVN102:2016/ BTTTT

1

H23.1

Văn phòng ubnd tỉnh

Số 45 quang đãng Trung, phường quang đãng Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

haiduong
chinhphu .vn

02203853713

http://vpubnd.ha iduong.gov.vn

000.00.01.H23

2

H23.2

Sở Công thương

Số 14A Bắc Sơn, phường quang đãng Trung, TPHD, tỉnh Hải Dương

socongthuong
haid uong.gov.vn

02203853899

http://sct.haiduo ng.gov.vn

000.00.02.H23

3

H23.3

Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo

Số 94 quang Trung, phường quang Trung, thành phố Hải Dương, thức giấc Hải Dương

sogddt
haiduong.g ov.vn

02203852227

http://haiduong. Edu.vn

000.00.03.H23

4

H23.4

Sở giao thông vận tải

Số 79 Bạch Đằng, phường è Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh giấc Hải Dương

vanphongso.gtvt
ha iduong.gov.vn

02203852590

http://sogtvt.hai duong.gov.vn

000.00.04.H23

5

H23.5

Sở kế hoạch và Đầu tư

Số 58 quang đãng Trung, phường quang Trung, TPHD, thức giấc Hải Dương

sokhdt
haiduong.g ov.vn

02203853574

http://sokhdt.hai duong.gov.vn

000.00.05.H23

6

H23.6

Sở kỹ thuật và Công nghệ

Số 209 Nguyễn Lương Bằng, p Thanh Bình, TP. Hải Dương

sokhcn
haiduong.g ov.vn

02203892437

https://www.hai duongdost.gov.v n

000.00.06.H23

7

H23.7

Sở Lao rượu cồn - yêu đương Binh và Xã hội

Số 8, Phạm Sư Mạnh, Phường quang quẻ Trung, tp Hải Dương, thức giấc Hải Dương

solaodongthuong binhxahoi
haidu ong.gov.vn

02203853734

https://soldtbxh. Haiduong.gov.vn

000.00.07.H23

8

H23.8

Sở Nội vụ

Số 01 Phố Đô Lương, Phường quang quẻ Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

sonoivu
haiduong. Gov.vn

02203853838

http://sonoivu.ha iduong.gov.vn

000.00.08.H23

9

H23.9

Sở nông nghiệp và cải cách và phát triển nông thôn

Số 113 trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, thức giấc Hải Dương

sonongngh iep
ha iduong.gov.vn

000.00.09.H23

10

H23.10

Sở Tài chính

Số 15 Nguyễn Du, phường trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, thức giấc Hải Dương

sotaichinh
haiduon g.gov.vn

02203852690

http://sotaichinh. Haiduong.gov.vn

000.00.10.H23

11

H23.11

Sở Tài nguyên với Môi trường

Số 159, con đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương

sotnmt
haiduong.g ov.vn

02203890745

http://tnmt.haidu ong. Gov.vn

000.00.11.H23

12

H23.12

Sở thông tin và Truyền thông

Số 199 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Bình, TPHD, tỉnh Hải Dương

thongtintruyenthong
haiduong.gov.vn

02203897345

http://sotttt.haid uong.gov.vn

000.00.12.H23

13

H23.13

Sở tư pháp

Số 2 Phạm Sư Mệnh, phường nai lưng Hưng Đạo, thành phố Hải Dương

sotuphap
haiduong. Gov.vn

0220.3857212

https://sotuphap. Haiduong.gov.vn

000.00.13.H23

14

H23.14

Sở Văn hóa, Thể thao với Du lịch

Số 73, Bạch Đằng, phường trần Hưng Đạo, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương

sovhttdl
haiduong. Gov.vn

02203852608

http://sovhttdl.h aiduong.gov.vn

000.00.14.H23

15

H23.15

Sở Xây dựng

Số 5 Đường Thanh Niên, Phường trần Hưng Đạo, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương

soxaydung
haiduon g.gov.vn

02203853882

https://soxaydun g.haiduong.gov. Vn/

000.00.15.H23

16

H23.16

Sở Y tế

Số 42 quang Trung, phường quang đãng Trung, TPHD, thức giấc Hải Dương

soyte
haiduong.gov .vn

02203852216

http://soyte.haid uong.gov.vn

000.00.16.H23

17

H23.17

Thanh tra tỉnh

Số 45, phố mặc dù An, phường trần Phú, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương

thanhtratinh
haiduo ng.gov.vn

02203852213

http://thanhtra.h aiduong.gov.vn

000.00.17.H23

18

H23.18

Ban quản lý các khu vực công nghiệp

Số 2 con đường Thanh Niên, phường quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

banqlkcn
haiduong .gov.vn

02203849457

https://banqlkcn. Haiduong.gov.vn

000.00.18.H23

19

H23.19

Ban thống trị các Dự án đầu tư chi tiêu xây dựng tỉnh

Số 16 Lê Viết Hưng, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

banqldadtxd
haiduong.gov. Vn

02203845410

000.00.32.H23

20

H23.20

UBND thành phố Hải Dương

Số 106 nai lưng Hưng Đạo, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương

ubnd.tphaiduong
h aiduong.gov.vn

02203852243

http://tphaiduon g.haiduong.gov. Vn

000.00.20.H23

21

H23.21

UBND tp Chí Linh

162 Nguyễn Trãi, Phường Sao Đỏ, tp Chí Linh, tỉnh Hải Dương

ubnd.chilinh
haidu ong.gov.vn

02203594888

https://chilinh.ha iduong.gov.vn

000.00.21.H23

22

H23.22

UBND thị xã Nam Sách

Thị trấn nam Sách, huyện Nam Sách, thức giấc Hải Dương

ubnd.namsach
haiduong.gov.vn

02203755400

http://namsach.h aiduong. Gov.vn

000.00.22.H23

23

H23.23

UBND thị xã tởm Môn

Số 2 phố An Ninh, phường An Lưu, thị xã tởm Môn, thức giấc Hải Dương

ubndthixa.kinhmon
haiduong.gov.vn

02203822085

http://kinhmon.h aiduong.gov.vn

000.00.23.H23

24

H23.24

UBND thị xã Kim Thành

Thị trấn Phú Thái, thị trấn Kim Thành, tỉnh Hải Dương

ubnd.kimthanh
haiduong.gov.vn

02203720165

http://kimthanh. Haiduong. Gov.vn

000.00.24.H23

25

H23.25

UBND thị trấn Thanh Hà

Khu 7, thị xã Thanh Hà, thị trấn Thanh Hà, tỉnh giấc Hải Dương

ubnd.thanhha
haid uong.gov.vn

02203815177

http://thanhha.ha iduong.gov.vn

000.00.25.H23

26

H23.26

UBND thị trấn Cẩm Giàng

Khu Thống Nhất, thị trấn Lai Cách, thị trấn Cẩm Giàng, thức giấc Hải Dương

ubnd.camgiang
hai duong.gov.vn

02203786474

http://camgiang. Haiduong.gov.vn

000.00.26.H23

27

H23.27

UBND thị trấn Bình Giang

Số 55 Phạm Ngũ Lão- thị xã Kẻ Sặt, thị trấn Bình Giang, tỉnh giấc Hải Dương

ubnd.binhgiang
hai duong.gov.vn

02203777540

http://binhgiang. Haiduong.gov.vn

000.00.27.H23

28

H23.28

UBND thị trấn Gia Lộc

Số 348, con đường Nguyễn Chế Nghĩa, thị trấn Gia Lộc

ubnd.gialoc
haiduo ng.gov.vn

02203716483

http://gialoc.hai duong.gov.vn

000.00.28.H23

29

H23.29

UBND thị trấn Tứ Kỳ

Số 02 đường Tây Nguyên, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh giấc Hải Dương

ubnd.tuky
haiduon g.gov.vn

02203747172

http://tuky.haidu ong.gov.vn

000.00.29.H23

30

H23.30

UBND thị xã Ninh Giang

Khu 3, thị trấn Ninh Giang, thị trấn Ninh Giang, thức giấc Hải Dương

ubnd.ninhgiang
hai duong.gov.vn

02203767352

http://ninhgiang. Haiduong.gov.vn

000.00.30.H23

31

H23.31

UBND thị xã Thanh Miện

Đường Nguyễn Lương Bằng, thị xã Thanh Miện, huyện Thanh Miện, thức giấc Hải Dương

ubnd.thanhmien
ha iduong.gov.vn

02203736562

http://thanhmien .haiduong.gov.v n

000.00.31.H23

32

H23.32

Đài phát thanh với Truyền hình tỉnh

Đường Chương Dương, tp Hải Dương, tỉnh giấc Hải Dương

02203852306

http://haiduongt v.com.vn

000.00.19.H23

Mã đợi từ H23.33 mang đến H23.99

DANH SÁCH MÃ ĐỊNH CẤP 3: CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘCCÁC SỞ, BAN, NGÀNHVÀ ủy ban nhân dân CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

(Banhành kèm theo đưa ra quyết định số /QĐ-UBND ngày ..…/6/2021 của UBNDtỉnh Hải Dương)

TT

Mã định danh điện tử

Tên cơ quan, đơn vị

Địa chỉ cơ quan, đối chọi vị

Thư năng lượng điện tử công vụ

Điện thoại

Website

Mã định danh đã cấp theo QCVN102:20 16/BTTTT

I

H23.1

Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh

000.00.01.H23

1

H23.1.1

Trung tâm technology thông tin

Số 45 quang Trung, phường quang quẻ Trung, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương

02203847651

000.01.01.H23

2

H23.1.2

Nhà khách ủy ban nhân dân tỉnh

Số 45 quang quẻ Trung, phường quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

02203852739

000.02.01.H23

3

H23.1.3

Trung tâm ship hàng hành chủ yếu công

Số 1 Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, thức giấc Hải Dương

02203835222

000.03.01.H23

Mã hóng từ H23.1.4 đến H23.1.99

II

H23.2

Sở Công thương

000.00.02.H23

1

H23.2.1

Trung trọng tâm Xúc tiến yêu quý mại

Số 39 Đại lộ hồ nước Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương

02203856360

000.02.02.H23

2

H23.2.2

Trung chổ chính giữa Khuyến công và support công nghiệp

Số 7A trần Hưng Đạo, phường è Hưng Đạo, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương

02203831821

000.03.02.H23

Mã hóng từ H23.2.3 đến H23.2.99

III

H23.3

Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo

000.00.03.H23

1

H23.3.1

Trường Trung học đa dạng chuyên Nguyễn Trãi

Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Bình, tp Hải Dương, thức giấc Hải Dương

02203897200

https://chuyenngu yentrai.edu.vn

000.01.03.H23

2

H23.3.2

Trường Trung học rộng lớn Hồng Quang

Đường Chương Dương, Phường è Phú, thành phố Hải Dương, thức giấc Hải Dương

02203853774

http://thpthongqua ng.haiduong.edu.v n/

000.02.03.H23

3

H23.3.3

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du

Đường Đức Minh, phường Tân Bình, tp Hải Dương, thức giấc Hải Dương

http://thptnguyend u.haiduong.edu.vn

000.04.03.H23

4

H23.3.4

Trường Trung học đa dạng Chí Linh

Nguyễn Trãi 1, Phường Sao Đỏ , tp Chí Linh, tỉnh giấc Hải Dương

http://thptchilinh.h aiduong.edu.vn

000.06.03.H23

5

H23.3.5

Trường Trung học thêm Phả Lại

Phường Phả Lại, tp Chí Linh, thức giấc Hải Dương

http://thptphalai.ha iduong.edu.vn

000.07.03.H23

6

H23.3.6

Trường Trung học diện tích lớn Bến Tắm

Phường Bến Tắm, tp Chí Linh, thức giấc Hải Dương

http://thptbentam. Haiduong.edu.vn

000.08.03.H23

7

H23.3.7

Trường Trung học phổ quát Trần Phú

Phường Sao Đỏ, tp Chí Linh, tỉnh giấc Hải Dương

http://thpttranphu. Haiduong.edu.vn

000.09.03.H23

8

H23.3.8

Trường Trung học thêm Nam Sách

Thị trấn nam giới Sách-Nam Sách-Hải Dương

02203754416

http://thptnamsach .haiduong.edu.vn

000.10.03.H23

9

H23.3.9

Trường Trung học càng nhiều Nam Sách II

xã An Lâm, thị xã Nam Sách, tỉnh giấc HẢi Dương

http://thptnamsach 2.haiduong.edu.vn

000.11.03.H23

10

H23.3.10

Trường Trung học đa dạng Mạc Đĩnh Chi

Xã Thanh Quang, thị trấn Nam Sách, thức giấc Hải Dương

http://thptmacdinh chi.haiduong.edu. Vn

000.12.03.H23

11

H23.3.11

Trường Trung học rộng lớn Kinh Môn

Phường Hiệp An - Thị xã khiếp Môn - thức giấc Hải Dương

02203822236

http://thptkinhmon .haiduong.edu.vn

000.13.03.H23

12

H23.3.12

Trường Trung học diện tích lớn Nhị Chiểu

Phường Phú Thứ, thị xã khiếp Môn, tỉnh giấc Hải Dương

http://thptnhichieu .haiduong.edu.vn

000.14.03.H23

13

H23.3.13

Trường Trung học rộng rãi Phúc Thành

Xã quang đãng Thành, thị xã gớm Môn, tỉnh Hải Dương

http://thptphucthan h.haiduong.edu.vn

000.15.03.H23

14

H23.3.14

Trường Trung học đa dạng Kinh Môn II

Phường Hiệp Sơn, thị xã ghê Môn, tỉnh Hải Dương

http://thptkinhmon 2.haiduong.edu.vn

000.16.03.H23

15

H23.3.15

Trường Trung học phổ quát Kim Thành

TT Phú Thái, thị xã Kim Thành, thức giấc Hải Dương

http://thptkimthan h.haiduong.edu.vn

000.17.03.H23

16

H23.3.16

Trường Trung học rộng lớn Đồng Gia

Thị Tứ, Đồng Gia, thị xã Kim Thành, tỉnh Hải Dương

02203724104

http://thptdonggia. Haiduong.edu.vn

000.18.03.H23

17

H23.3.17

Trường Trung học ít nhiều Kim Thành II

Xã Kim Anh, thị trấn Kim Thành, tỉnh Hải Dương

http://thptkimthan h2.haiduong.edu.v n

000.19.03.H23

18

H23.3.18

Trường Trung học rộng rãi Thanh Hà

Khu 7, thị trấn Thanh Hà, thị xã Thanh Hà, thức giấc Hải Dương

02203815220

http://thptthanhha. Haiduong.edu.vn

000.20.03.H23

19

H23.3.19

Trường Trung học thêm Hà Bắc

Du La, làng mạc Cẩm Chế, thị xã Thanh Hà, thức giấc Hải Dương

02203817121

http://thpthabac.ha iduong.edu.vn/

000.21.03.H23

20

H23.3.20

Trường Trung học nhiều Hà Đông

Xã Thanh Cường, thị xã Thanh Hà, tỉnh giấc Hải Dương

02203816120

http://thpthadong. Haiduong.edu.vn/

000.22.03.H23

21

H23.3.21

Trường Trung học rộng lớn Thanh Bình

Khu 3, TT Thanh Hà, huyện Thanh Hà, thức giấc Hải Dương

http://thptthanhbin h.haiduong.edu.vn

000.23.03.H23

22

H23.3.22

Trường Trung học rộng rãi Cẩm Giàng

Thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, thị xã Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

02203786522

http://thptcamgian g.haiduong.edu.vn

000.24.03.H23

23

H23.3.23

Trường Trung học nhiều Tuệ Tĩnh

Thôn Nghĩa Phú, thôn Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, thức giấc Hải Dương

02203780213

http://thpttuetinh.h aiduong.edu.vn

000.25.03.H23

24

H23.3.24

Trường Trung học phổ thông Cẩm Giàng II

Thôn chi Thành, xã Tân Trường, thị trấn Cẩm Giàng, thức giấc Hải Dương

02203785708

http://thptcamgian g2.haiduong.edu.v n

000.26.03.H23

25

H23.3.25

Trường Trung học thêm Bình Giang

Xã Thái Học, huyện Bình Giang, thức giấc Hải Dương

http://thptbinhgian g.haiduong.edu.vn

000.27.03.H23

26

H23.3.26

Trường Trung học phổ thông Kẻ Sặt

Xã Tráng Liệt, thị xã Bình Giang, thức giấc Hải Dương

02203792792

http://thptkesat.hai duong.edu.vn

000.28.03.H23

27

H23.3.27

Trường Trung học phổ thông Đường An

Xã Bình Minh, thị trấn Bình Giang, thức giấc Hải Dương

http://thptduongan .haiduong.edu.vn

000.29.03.H23

28

H23.3.28

Trường Trung học rộng rãi Gia Lộc

TT Gia Lộc, huyện Gia Lộc, thức giấc Hải Dương

http://thptgialoc.ha iduong.edu.vn

000.30.03.H23

29

H23.3.29

Trường Trung học rộng lớn Đoàn Thượng

Xã Đoàn Thượng, thị trấn Gia Lộc, thức giấc Hải Dương

02203930697

http://thptdoanthu ong.edu.vn

000.31.03.H23

30

H23.3.30

Trường Trung học càng nhiều Gia Lộc II

Số 622 Đường Nguyễn Chế Nghĩa,TT Gia Lộc, thị trấn Gia Lộc, tỉnh giấc Hải Dương

02203715450

http://thptgialoc2. Haiduong.edu.vn

000.32.03.H23

31

H23.3.31

Trường Trung học thêm Tứ Kỳ

Đường 391, thị trấn Tứ Kỳ, thị xã Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

02203747122

http://thpttuky.hai duong.edu.vn

000.33.03.H23

32

H23.3.32

Trường Trung học rộng rãi Cầu Xe

Thôn vớ Thượng, Xã cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

02203749219

http://thptcauxe.ha iduong.edu.vn

000.34.03.H23

33

H23.3.33

Trường Trung học đa dạng Hưng Đạo

Thôn Lạc Dục, xã Hưng Đạo, thị xã Tứ Kỳ, tỉnh giấc Hải Dương

0989747103

http://thpthungdao .haiduong.edu.vn

000.35.03.H23

34

H23.3.34

Trường Trung học phổ thông Ninh Giang

TT Ninh Giang, thị trấn Ninh Giang, tỉnh giấc Hải Dương

http://thptninhgian g.haiduong.edu.vn

000.36.03.H23

35

H23.3.35

Trường Trung học ít nhiều Quang Trung

Xã Văn Hội, thị xã Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

http://thptquangtru ng.haiduong.edu.v n

000.37.03.H23

36

H23.3.36

Trường Trung học rộng lớn Khúc quá Dụ

Xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh giấc Hải Dương

http://thptkhucthua du.haiduong.edu.v n

000.38.03.H23

37

H23.3.37

Trường Trung học rộng lớn Thanh Miện

TT Thanh Miện, huyện Thanh Miện, thức giấc Hải Dương

02203736980

http://thptthanhmi en.haiduong.edu.v n

000.39.03.H23

38

H23.3.38

Trường Trung học nhiều Thanh Miện II

Xã Hồng Quang, thị xã Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

02203738114

http://thptthanhmi en2.haiduong.edu. Vn

000.40.03.H23

39

H23.3.39

Trường Trung học diện tích lớn Thanh Miện III

Xã Ngũ Hùng, thị xã Thanh Miện, tỉnh giấc Hải Dương

http://thptthanhmi en3.haiduong.edu. Vn

000.41.03.H23

40

H23.3.40

Trường Trung học diện tích lớn Nguyễn Văn Cừ

- Số 64, trần Thánh Tông - Phường Ngọc Châu - TP. Hải dương - hải dương - Số 54, Nguyễn Văn Thịnh - Phường Ngọc Châu - TP hải dương - hải dương - Số 66, tiền Phong - Phường quang Trung - TP. Hải dương - Hải Dương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *