CẢM ÂM XUÂN VỀ TRÊN BẢN MÔNG

Cảm âm bài Xuân về bản Mèo bản chi huyết và rất đầy đủ cho sáo ngang, sáo bầu – sáo Mèo Tàu, sáo Mèo Việt. Đây là bạn dạng cảm âm bài bác xuân về trên bản Mèo chuẩn chỉnh nhất

Cảm âm xuân về bản Mèo mang đến sáo Mèo Việt (bản chính).

Bạn đang xem: Cảm âm xuân về trên bản mông

D2 Sib D2… Sib D2…. Mib D) ( vuốt nhàn Mib xuống D)Mib f S Mib f (Sib S Sib) SSòn…. D Mib f S Mib f S (Sib S Sib) Mib DD2 Sib D2…. Sib D2 Mib D, …. Mib f Sib ..S F SF Mib F, Mib F Mib D ….sònSòn D Mib, F Mib F Mib D (Sib S) ( Sib dập xuống sol)(S F) S Sib S Sib S F SSòn D Mib F Mib F Mib D Mib(Mib F) Mib D Mib DD2 Sib D2 Sib D2 Mib D F F S Sib Sib S (F S)Sòn D Mib F Mib F Mib DSib D2 Sib S SibS Sib S F SF S F Mib FMib F Mib D MibD Mib D Mib D Mib sòn D Mib F S F S Sib F S Sib S (Sib D2)D2 Sib F S Mib D F S (Sib S Sib) S (F S)Sòn D Mib F….Mib F Mib D (Sib D2 )

ĐK Xuân Về Trên phiên bản Mông

(Sib D2) (Sib D2) (Mib D) DSib D2 Sib D2 S (Sib S) F S F Mib D Mib F (F S) (F S) (F S)(Sib D2) (Sib D2) Mib D DSib D2 Sib D2 S (Sib S) F S F Mib D Mib S F S Sib DSòn sòn D D Mib F Mib F Sib S (F S)Sòn sòn D D Mib F Mib F Mib D DSòn sòn D D Mib F Mib F Sib S (F S)Sòn sòn D D Mib F S Sib D2 Sib D2 Sib S Sib S Sib F S F S Mib F Mib D Mib D Mib sòn D Mib F S F S Sib D2 Sib D2 Mib D DSib D2 Sib D2 S (Sib S) F S F Mib D Mib F (F S) (F S) (F S)Sib D2 Sib D2 Mib D DSib D2 Sib D2 S (Sib S) F S F Mib D Mib S F S Sib DSòn sòn D D Mib F Mib F Sib S (F S)Sòn sòn D D Mib F Mib F Mib D DSòn sòn D D Mib F S Sib D2…

Cảm âm Xuân về phiên bản mèo mang lại sáo ngang.

Xem thêm: Cách Kết Nối 2 Thiết Bị Bluetooth Cùng Lúc Android, Kết Nối 2 Thiết Bị Bluetooth Cùng Lúc Android

La2 S2 L2, S2 L2 La.D2 Re2 Mi2 D2 Re2 S2 mét vuông S2. M2. L2 D2 Re2 mét vuông D2 Re2 mét vuông S2 La.L2 S2 L2, S2 L2 La, D2 Re2 S2 mét vuông S2 mét vuông M2, Re2 D2 Re2.D2 Re2 D2 L2 M2.M2 L2 D2 R2.D2 R2 D2 L2 S2 M2.R2 m2 S2.M2 S2 mét vuông R2 M2.Mi L2 D2 R2.D2 R2 D2 L2 D2.R2 D2 L2 D2 L2. L2 S2 L2.S2 L2 L2 R2 R2 S2 S2 m2 M2.Mi L2 D2 R2 D2 R2 D2 L2 L2 S2 m2 S2 S2.M2 S2 mét vuông R2 mét vuông M2.R2 m2 R2 D2 R2 R2.D2 R2 D2 L2 D2 D2.L2 D2 L2 D2 L2.D2 mét vuông L2 D2 R2 mét vuông R2 m2 S2 R2 m2 S2 mét vuông L2.L2 S2 R2 m2 D2 L2 R2 S2 S2 m2 M2.Mi L2 D2 R2.D2 R2 D2 L L2 L2 L2 L L.L2 L2 m2 M2.R2 mét vuông R2 D2 L2 D2 R2 mét vuông M2 M2.L2 L2 L L.L2 L2 mét vuông M2.R2 m2 R2 D2 L2 D2 R2 m2 R2 m2 S2 L2.M2 m2 L2 L2 D2 R2 D2 R2 m2 M2.Mi ngươi L2 L2 D2 R2 D2 R2 L2 L2. M2 M2 L2 L2.D2 R2 D2 R2 m2 M2.Mi mi L2 L2 D2 R2 mét vuông S2 L2 S2 L2 S2 m2 S2 mét vuông S2 R2 m2 R2 mét vuông D2 R2 D2 R2 L2 D2 L2 D2 mét vuông L2 D2 R2 m2 R2 mét vuông S2.

Cảm âm Xuân về phiên bản mèo mang lại sáo Mèo Tàu với sáo Bầu.

Bản này cao hơn phiên bản kia 1 cung

R2 D2 R2… D2 R2…. F R) ( VUỐT TỪ TỪ F XUỐNG R)F S L F S (D2 L D2) LSÒN…. R F S L F S L (D2 L D2) F RR2 D2 R2…. D2 R2 F R, …. F S D2 ..L S LS F S, F S F R ….SÒNSÒN R F, S F S F R (D2 L) ( D2 DẬP XUỐNG L)(L S) L D2 L D2 L S LSÒN R F S F S F R F(F S) F R F RR2 D2 R2 D2 R2 F R S S L D2 D2 L (S L)SÒN R F S F S F RD2 R2 D2 L D2L D2 L S LS L S F SF S F R FR F R F R F SÒN R F S L S L D2 S L D2 L (D2 R2)R2 D2 S L F R S L (D2 L D2) L (S L)SÒN R F S….F S F R (D2 R2 )

ĐK

(D2 R2) (D2 R2) (F R) RD2 R2 D2 R2 L (D2 L) S L S F R F S (S L) (S L) (S L)(D2 R2) (D2 R2) F R RD2 R2 D2 R2 L (D2 L) S L S F R F L S L D2 RSÒN SÒN R R F S F S D2 L (S L)SÒN SÒN R R F S F S F R RSÒN SÒN R R F S F S D2 L (S L)SÒN SÒN R R F S L D2 R2 D2 R2 D2 L D2 L D2 S L S L F S F R F R F SÒN R F S L S L D2 R2 D2 R2 F R RD2 R2 D2 R2 L (D2 L) S L S F R F S (S L) (S L) (S L)D2 R2 D2 R2 F R RD2 R2 D2 R2 L (D2 L) S L S F R F L S L D2 RSÒN SÒN R R F S F S D2 L (S L)SÒN SÒN R R F S F S F R RSÒN SÒN R R F S L D2 R2…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *